Jarné fotografie

Oznamy - všetky

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

detail oznamu

15.03.2022 15:00 - obecné oznamy 

Známky pre psov

Obecný úrad oznamuje držiteľom psov, že od 16.3.2022 sa budú doručovať známky pre psov. Známky budú odovzdané naproti podpisu.

detail oznamu

14.03.2022 11:05 - úradná tabuľa 

Ochrana lesov pred požiarmi

detail oznamu

09.03.2022 09:35 - obecné oznamy 

Hľadá sa majiteľ zatúlaného psa - Majiteľ sa našiel.

Vážení občania, obec Naháč oznamuje, že dňa 09.03.2022 sa v časti obce našiel zatúlaný psík malého vzrastu, svetlej farby. Majiteľa prosíme aby kontaktoval OcÚ Naháč na telefónne číslo 033/5575142 alebo +421 918 748 330.

detail oznamu

08.03.2022 09:35 - obecné oznamy 

Medzinárodný deň žien - blahoželanie

Pri príležitosti dnešného sviatku MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŽIEN si dovoľujem v mene svojom i v mene poslancov obecného zastupiteľstva zaželať všetkým ženám pevné zdravie, lásku a šťastné chvíle v kruhu rodiny. PhDr. David Ivanovič, PhD. starosta obce

detail oznamu

08.03.2022 09:30 - obecné oznamy 

Ubytovanie utečencov v obci Naháč

Vážení občania, Z dôvodu monitorovania bezpečnostnej situácie na území Slovenskej republiky týkajúcej vojnového konfliktu na Ukrajine a z dôvodu umožnenia vstupu občanov Ukrajiny (utečencov) na územie Slovenskej republiky Vám oznamujeme, že je potrebné nahlásiť ubytovaných občanov z Ukrajiny v obci Naháč na Obecnom úrade v Naháči. Pre evidenciu je potrebné nahlásiť informáciu u koho sú ubytovaní, adresu a počet ubytovaných osôb.

detail oznamu

27.02.2022 15:25 - obecné oznamy 

COVID - 19 - OMIKRON: nové vyhlášky ÚVZ SR od 26.2.2022

• S účinnosťou od soboty 26. februára budú prevádzky maloobchodu a služieb i hromadné podujatia fungovať v režime “základ”. Budú dostupné pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich imunitný/očkovací status. Rušia sa režimy OTP, OP a OP+. • Pre časť prevádzok a pre hromadné podujatia budú stále platiť kapacitné obmedzenia. Vo väčšine prípadov sa rušia. • Prevádzky služieb (napr. gastro prevádzky s konzumáciou na mieste, fitness či wellness služby) budú mať obmedzené otváracie hodiny od 5:00 do 24:00; obmedzenie neplatí pre niektoré služby a všetky maloobchodné prevádzky. • S účinnosťou od soboty 26. februára sa rušia vyhlášky, ktoré plošne obmedzovali návštevy na lôžkových oddeleniach nemocníc a návštevy v ústavoch na výkon väzby, výkon trestu odňatia slobody, výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených. • Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu vo svojej územnej pôsobnosti stanoviť aj prísnejšie opatrenia, než stanovujú celoslovenské vyhlášky.

detail oznamu

25.02.2022 14:15 - obecné oznamy 

Informácia o natáčaní historického filmu na Katarínke

Oznamujeme občanom, že zajtra 26.2.2022 sa bude na Katarínke natáčať historický film. Súčasťou natáčania budú aj reálne výstrely z dobových zbraní a dela.

detail oznamu

24.02.2022 14:55 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 18.02.2022 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. NAH-9/2022 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 7 ks agát – rastúci na pozemku registra „C“ parc. č. 88/7 v k. ú. Naháč z dôvodu „vyčistenie pozemku“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky do elektronickej schránky Obce Naháč.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14