Zimné fotografie

Dokumenty - VZN

Názov dokumentuDátumNa stiahnutie
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Naháč - Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu obce Naháč 19.10.
2017
73 kB 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Naháč číslo: 5/2017 o zásobovaní pitnou vodou z verejného vodovodu obce Naháč 11.07.
2017
5.29 MB 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Naháč číslo: 4 /2017 O organizácii miestneho referenda 03.04.
2017
206 kB 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Naháč číslo: 3 /2017 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Naháč 03.04.
2017
126 kB 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Naháč číslo: 2/2017 Ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Naháč číslo: 1/2012 zo dňa 04.12.2012, doplnenom Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2015 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne od 03.04.
2017
65 kB 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Naháč číslo: 1 /2017 Ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Naháč číslo: 2/2015 zo dňa 21.12.2015. Ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní Všeobecne záväzných nariadení obce Naháč 03.04.
2017
62 kB 
VZN 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy Naháč pre rok 2017 03.01.
2017
728 kB 
VZN č. 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Naháč VZN obce Naháč 16.11.
2016
399 kB 
VZN č. 2/2015, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN obce Naháč 16.11.
2016
1.64 MB 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 09.05.
2013
52 kB 
VZN č.1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Naháč 21.12.
2012
94 kB 
VZN obce Naháč o niektorých podmienkach držania psov 27.07.
2011
118 kB