Jarné fotografie

Dokumenty - VZN

Názov dokumentuDátumNa stiahnutie
VZN č. 3/2020 o náhradnom zásobovaní vodou a zneškodňovaní žúmp na území obce Naháč 15.04.
2020
1.04 MB 
VZN č. 2/2020 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Naháč 15.04.
2020
1.92 MB 
VZN č. 1/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Naháč 25.02.
2020
3.99 MB 
VZN č. 4/2019 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Naháč 05.12.
2019
4.47 MB 
VZN č. 3/2019 - Prevádzkový poriadok pohrebiska 01.10.
2019
5.19 MB 
VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Naháč 28.06.
2019
30.72 MB 
VZN č. 1/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Naháč 27.06.
2019
2.1 MB 
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Naháč - Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu obce Naháč 19.10.
2017
73 kB 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Naháč číslo: 5/2017 o zásobovaní pitnou vodou z verejného vodovodu obce Naháč 11.07.
2017
5.29 MB 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Naháč číslo: 4 /2017 O organizácii miestneho referenda 03.04.
2017
206 kB 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Naháč číslo: 3 /2017 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Naháč 03.04.
2017
126 kB 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Naháč číslo: 2/2017 Ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Naháč číslo: 1/2012 zo dňa 04.12.2012, doplnenom Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2015 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne od 03.04.
2017
65 kB 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Naháč číslo: 1 /2017 Ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Naháč číslo: 2/2015 zo dňa 21.12.2015. Ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní Všeobecne záväzných nariadení obce Naháč 03.04.
2017
62 kB 
VZN 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy Naháč pre rok 2017 03.01.
2017
728 kB 
VZN č. 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Naháč VZN obce Naháč 16.11.
2016
399 kB 
VZN č. 2/2015, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN obce Naháč 16.11.
2016
1.64 MB 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 09.05.
2013
52 kB 
VZN č.1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Naháč 21.12.
2012
94 kB 
VZN obce Naháč o niektorých podmienkach držania psov 27.07.
2011
118 kB