9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

detail oznamu

16.01.2024 10:20 - obecné oznamy 

Pozvánka na Ples ZRPŠ v Dechticiach

detail oznamu

12.01.2024 15:53 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: nedeľa - 11.02.2024 16:00

Pozvánka na podujatie: "Karneval - maškaráda pre deti i dospelých"

detail oznamu

12.01.2024 15:50 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: piatok - 26.01.2024 14:00

Pozvánka na podujatie: "Výročná schôdza ZO JDS v Naháči"

detail oznamu

09.01.2024 09:39 - obecné oznamy 

Mäsiarstvo Čeliga - informácia

V stredu 10.01.2024 sa predaj mäsa a mäsových výrobkov – Mäsiarstvo Čeliga neuskutoční.

detail oznamu

08.01.2024 18:10 - obecné oznamy 

Uskutočnilo sa podujatie „Stretnutie pri Vianočnej kapustnici“

Dňa 30.12.2023 (sobota) od 16:00 hod. na priestranstve pred horným obchodom uskutočnilo podujatie „Stretnutie pri Vianočnej kapustnici“. Podujatia sa zúčastnilo 132 návštevníkov.

detail oznamu

08.01.2024 18:00 - obecné oznamy 

Uskutočnilo sa podujatie "Vianočný koncert v Naháči"

Dňa 29.12.2023 o 16:00 hod. v Kostole v Naháči sa uskutočnilo podujatie „Vianočný koncert v Naháči“. Podujatia sa zúčastnilo 65 návštevníkov. Po skončení koncertu pokračovalo vianočné stretnutie na nádvorí kostola pri varenom víne a drobnom pohostení.

detail oznamu

08.01.2024 09:00 - obecné oznamy 

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, poplatok za komunálny odpad

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností Daňové priznanie podávate ako daňovník (t. j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť), ktorého zákon o miestnych daniach vymedzuje osobitne pri pozemkoch, stavbách, bytoch a nebytových priestoroch. Daňové priznanie je nutné podať za to zdaňovacie obdobie, v ktorom vám vznikla daňová povinnosť (stali ste sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti), a to do 31. januára nasledujúceho roka,t.j. do 31.1.2024. Rozhodujúci je stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, t.j. k 1.1.2024 Ak napríklad nadobudnete nehnuteľnosť (stavbu, pozemok, byt a pod.) 19.11.2023, priznanie ste povinní podať do 31. januára 2024, ale len v tom prípade, ak tieto skutočnosti budú k 1. januáru 2024 zapísané aj v katastri nehnuteľností. Žiadosti o úľavu/odpustenie poplatku za komunálny odpad V súlade s platným VZN č. 1/2023 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Naháč (§11) je poplatník povinný doručiť žiadosť o úľavu/odpustenie poplatku za komunálny odpad spolu s potrebnými dokladmi na Obecný úrad Naháč v termíne do 31.1.2024. NA ŽIADOSTI DORUČENÉ, RESP. NEDORUČENÉ ALEBO DORUČENÉ BEZ PRILOŽENÝCH DOKLADOV SA NEBUDE PRIHLIADAŤ. Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava, alebo sa nezdržiaval na území obce. Poplatník musí o zníženie alebo odpustenie poplatku písomne požiadať a doložiť nasledovné aktuálne doklady: potvrdenie o ubytovaní na internáte, alebo v inom ubytovacom zariadení, potvrdenie o prechodnom pobyte alebo trvalom pobyte mimo územia obce, nájomná zmluva, potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, potvrdenie o zamestnaní v zahraničí, prípadne iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie zníženia alebo odpustenia poplatku a dátum kedy nárok na odpustenie zaniká. Vyššie uvedené doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením. V prípade nejasností kontaktujte Obecný úrad v Naháči.

detail oznamu

05.01.2024 12:52 - obecné oznamy 

Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť

Pošta Dolná Krupá bude dňa 09.01.2024 z prevádzkových dôvodov Zatvorená. Počas uzatvorenia pošty Vám podaj zásielok realizuje pošta Trnava 3.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19