13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

detail oznamu

24.11.2023 13:50 - úradná tabuľa 

Zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente - „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja na roky 2021 - 2027“

Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie predložil Okresnému úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie“) „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja na roky 2021 – 2027“. Stanoviská verejnosti možno v zmysle § 6 ods. 6 zákona predkladať na adresu tunajšieho úradu: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Okresný úrad Trnava ako príslušný orgán, určuje podľa § 6 ods. 4 zákona, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude oznámenie na nahliadnutie len vo vybraných obciach; zoznam obcí, v ktorých do oznámenia možno nahliadnuť OÚ Trnava oznámil aj ostatným dotknutým obciam. Dotknuté obce zverejnia uvedený zoznam obcí spolu s oznámením v mieste obvyklým.

detail oznamu

22.11.2023 09:29 - obecné oznamy 

Zimná rozprávka o dvoch snehuliakoch

detail oznamu

21.11.2023 11:34 - obecné oznamy 

Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť

Pošta Dolná Krupá bude dňa 23.11.2023 z prevádzkových dôvodov Zatvorená. Počas uzatvorenia pošty Vám podaj zásielok realizuje pošta Trnava 3.

detail oznamu

20.11.2023 16:50 - úradná tabuľa 

Návrh rozpočtu obce Naháč na roky 2024,2025,2026

detail oznamu

16.11.2023 14:25 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: utorok - 21.11.2023 18:30

Pozvánka na 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

14.11.2023 16:15 - obecné oznamy 

Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad

Oznamujeme občanom, že v dňoch 16.11.2023 (štvrtok) až 19.11.2023 (nedeľa) sa v našej obci uskutoční zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad. Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené pri Pošte a Materskej škole. Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad patrí lístie, drobná haluzovina, konáre, tráva a pod.

detail oznamu

14.11.2023 13:29 - obecné oznamy 

Ambulancia MUDr. Lančariča - dovolenka

Oznamujeme občanom, že ambulancia MUDr. Lančariča v Dolnej Krupej bude dňa 16.11.2023 zatvorená pre dovolenku. Zastupuje MUDr. Čermáková v Dechticiach.

detail oznamu

10.11.2023 09:20 - obecné oznamy 

Výzva na orez stromov

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23