Zimné fotografie

Oznamy - všetky

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

detail oznamu

01.07.2019 10:28 - obecné oznamy 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 2.7.2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Trnava od 02.07.2019, 0700 hod. do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b), a c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch z a k a z u j e najmä: fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í najmä: zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov , zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov, udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah, prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na: urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov, vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru, prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku, vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spravovanie dreva a zvyškov po ťažbe.

detail oznamu

28.06.2019 12:32 - podujatia 

Dátum uskutočnenia: sobota - 29.06.2019 09:00

Majstrovstvá SR a ČR v cestnej cyklistike - čas prejazdu pretekárov

Oznamujeme občanom, že pretekári pôjdu cez našu obec (križovatka na Horné Dubové) a v nasledovných intervaloch: Sobota 29.6.2019 o cca 9:30 a 10:00 hod. (juniori) Sobota 29.6.2019 o cca 14:30 a 14:50 hod. (muži) Nedeľa 30.6.2019 o cca 12:30 a 12:50 hod. (muži elite) Príďte povzbudiť pretekárov! Zároveň oznamujeme, že v čase pretekov bude uzavretá cesta na Dechtice a Horné Dubové. Prevádzkovateľ – Obec Naháč, so sídlom Naháč 84 Naháč, 91906, IČO: 00312797 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa – Obec Naháč facebookovej stránke a iných.

detail oznamu

28.06.2019 09:58 - úradná tabuľa 

Vyhlásenie VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Naháč

VZN č. 2/2019 nadobúda účinnosť 15.7.2019

detail oznamu

28.06.2019 09:32 - úradná tabuľa 

Vyhlásenie VZN č. 1/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Naháč

VZN č. 1/2019 nadobúda účinnosť dňa 15.7.2019.

detail oznamu

27.06.2019 14:46 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: pondelok - 01.07.2019 07:00

Uzávierka miestnej komunikácie, presun autobusovej zastávky

Oznamujeme občanom, že v dňoch 1.7. a 2.7.2019 (pondelok, utorok) bude neprejazdná cesta Pusté z dôvodu rekonštrukcie. Taktiež bude presunutá autobusová zástavka „Naháč obec“, ktorá sa nachádza na dolnom konci, k budove Obecného úradu.

detail oznamu

27.06.2019 10:27 - obecné oznamy 

Detská ambulancia v Dolnej Krupej - dovolenka

Oznamujeme občanom, že v detskej ambulancii v Dolnej Krupej sa v termíne od 1.7. do 12.7.2019 neordinuje. Zastupuje MUDr. Poláková v Špačinciach.

detail oznamu

25.06.2019 14:22 - obecné oznamy 

V stredu 26.6.2019 bude v čase od 7:00 do 12:00 Obecný úrad v Naháči zatvorený.

V stredu 26.6.2019 bude v čase od 7:00 do 12:00 Obecný úrad v Naháči zatvorený.

detail oznamu

25.06.2019 13:59 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: štvrtok - 27.06.2019 18:30

Návrh na zmenu rozpočtu č. 8/2019

Návrh na zmenu rozpočtu č. 8/2019 + Sprievodný list starostu obce

detail oznamu

24.06.2019 08:15 - podujatia 

Dátum uskutočnenia: piatok - 05.07.2019 10:30

Deň otvorených dverí na Katarínke

Dobrovoľníci z projektu Katarínka, zachraňujúci neďalekú kultúrnu pamiatku kostola a kláštora sv. Kataríny, si Vás dovoľujú pozvať na Deň otvorených dverí. Toto tradičné podujatie sa bude konať v piatok, dňa 5. júla, na sviatok sv. Cyrila a Metoda. Tento rok bude pripravený i výnimočný program, ktorý nadväzuje na oslavu významného výročia – 25 rokov od založenia projektu Katarínka Súčasťou programu bude slávnostná svätá omša so začiatkom o 10:30, historické divadlo, občerstvenie, tvorivé dielne pre deti i ďalší zaujímavý program. 5. júla 2019 sa na vás tešia dobrovoľníci z Katarínky.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15