Jarné fotografie

Oznamy - všetky

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

detail oznamu

26.11.2020 13:35 - obecné oznamy 

Prevencia vzniku požiarov - adventný čas

detail oznamu

18.11.2020 14:41 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: sobota - 21.11.2020 08:00

Celoplošné testovanie COVID - 19 - 4. kolo sa uskutoční v obci Naháč dňa 21.11.2020 (sobota) od 8:00 do 20:00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu v Naháči.

Testovanie je dobrovoľné. Prestávky budú v čase od 12:00 do 13:00 a v čase od 17:00 do 18:00.

detail oznamu

16.11.2020 14:43 - úradná tabuľa 

Návrh VZN č. 6/2020 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Naháč

Dňom vyvesenia tohto návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, t.j. do 26.11.2020, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

detail oznamu

16.11.2020 11:10 - úradná tabuľa 

Návrh rozpočtu obce Naháč na roky 2021,2022,2023

detail oznamu

12.11.2020 10:45 - obecné oznamy 

Dovolenka - MUDr. Bílik

Oznamujeme občanom, že ambulancia detského lekára MUDr. Bílika v Dolnej Krupej bude v dňa 16.11.2020 zatvorená pre dovolenku. Zastupuje MUDr. Poláková v Špačinciach.

detail oznamu

11.11.2020 08:05 - obecné oznamy 

Dovolenka - MUDr. Lančarič v Dolnej Krupej

Dňa 11.11.2020 sa v ambulancii MUDr. Lančariča v Dolnej Krupej pre dovolenku neordinuje. Zastupovať bude MUDr. Dvorzáková.

detail oznamu

09.11.2020 12:53 - obecné oznamy 

Preladenie kanálov na káblovej televízii

Žiadame všetkých občanov, ktorí sú pripojení na káblovú televíziu, aby si preladili televízory z dôvodu zmien v poskytovaní vysielacích služieb.

detail oznamu

03.11.2020 21:10 - obecné oznamy 

Oznam - Západoslovenská energetika

Pracovníci ZSE , a.s., začínajú v obci v období od 4.11.2020 vykonávať aktivitu zameranú na prideľovanie poruchových štítkov na odberné miesta, aktualizácie zákazníckych údajov na základe databázy ZSE a.s. a znižovanie cien za dodávku energií. Totožnosť pracovníkov je možné si overiť na bezplatnej zákazníckej linke : ZSE – 0850 111 555 Všetci naši zamestnanci sú oblečení v pracovnom odeve ZSE , viditeľne označení preukazom pracovníka ZSE a.s. s jeho menom a číslom pracovníka a každý má vystavené poverenie ZSE a.s. na prácu priamo v teréne.

detail oznamu

30.10.2020 10:00 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: nedeľa - 01.11.2020 07:00

Celoplošné testovanie COVID - 19 v obci Naháč - usmernenie

• Odberné miesto: sála Kultúrneho domu v Naháči, č. 84 • Termín testovania: 1.11.2020 a 8.11. 2020 • Čas testovania: 7:00 hod. – 22:00 hod., počas testovania budú dve prestávky: 12:00 hod. – 13:00 hod. a 17:30 hod. – 18:15 hod. • Adresáti testovania: osoby od 10 rokov do 65 rokov. Testovania v Naháči sa môže zúčastniť ktorákoľvek osoba, aj nad 65 rokov a aj osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci. • Harmonogram testovania v obci Naháč: Tento harmonogram je orientačný a má zabrániť zbytočnému hromadeniu záujemcov o testovanie pred testovacou miestnosťou. V Naháči sa budeme riadiť systémom podľa čísiel domov, pričom vychádzame z dostupných informácií, najmä z toho, že v našej obci by sa testovania malo zúčastniť cca 290 ľudí. Budeme postupovať nasledovne: Čas testovania Čísla domov 7:00–9:30 0–26 9:30–12:00 29–80 PRESTÁVKA 12:00–13:00 13:00–15:30 81–111 15:30–17:30 112–158 PRESTÁVKA 17:30–18:15 18:15–20:30 159–188 20:00–22:00 podľa situácie POSTUP TESTOVANIA: 1. Príchod Osoba, ktorá sa chce zúčastniť testovania si so sebou zoberie OBČIANSKY PREUKAZ (u detí je potrebný PREUKAZ POISTENCA) a zaradí sa do zástupu čakajúcich pred Kultúrnym domom. Pri čakaní je nutné dodržiavať základné protiepidemiologické opatrenia – RÚŠKO a ODSTUP 2 metre. Pri čakaní v rade buďme všetci trpezliví a správajme sa slušne. Na poriadok pred miestnosťou a dodržiavanie všetkých opatrení bude dohliadať POLICAJT. 2. Vstup Vstup do testovacej miestnosti – sály Kultúrneho domu – bude zabezpečený cez bočné núdzové dvere a bude koordinovaný. Nakoľko sme tento rok kompletne zrekonštruovali sálu, žiadam všetkých, aby si pred vstupom do sály riadne očistili obuv. Pri dverách z vnútornej strany bude DEZINFEKČNÝ STOJAN – treba si vydezinfikovať ruky. Potom sa postupuje podľa smerových šípok. 3. Registrácia Následne osoba pristúpi k administratívnemu pracovníkovi, ktorému ukáže OBČIANSKY PREUKAZ – najprv z jednej strany potom z druhej strany. Pracovník ho zapíše do zoznamu, podá mu LÍSTKY s číslom a VRECKOVKU a ďalej sa presunie k odberovému miestu – k paravanu. 4. Úkony pred odberom vzorky Pred odberom vzorky si každá osoba ZAKAŠLE a vreckovkou, ktorú mu dal administratívny pracovník si vyčistí NOS (vysmrká sa). Následne vreckovku odhodí do pripravenej nádoby, VYDEZINFIKUJE si ruky na dezinfekčnom stojane a postúpi ďalej za paravan k samotnému odberu. 5. Odber vzorky Osoba najprv odovzdá LÍSTKY pracovníkovi číslo 2 a pristúpi k pracovníkovi číslo 1 na samotný odber vzorky. Pracovník č. 1 vyzve osobu, aby si sňala rúško za účelom odobratia vzorky z nosohltana. Po odobratí vzorky si opätovne nasadí rúško a presunie sa do čakacej zóny. 6. Čakacia zóna V čakacej zóne občan ČAKÁ na výsledok testu tak, že sedí na pripravených stoličkách v rozostupoch. 7. Administrácia výsledkov Po približne 15–30 minútach vojak odovzdá výsledky testu administratívnemu pracovníkovi, ktorý zapíše a vypíše potrebné náležitosti. Následne vyzve podľa čísla osobu, aby si prišla po výsledky – zdravotnícky certifikát. Osoba sa preukáže lístkom s číslom, ktorý následne odhodí do koša a predloží administratívnemu zamestnancovi OBČIANSKY PREUKAZ na základe ktorého sa vypíše zdravotnícky certifikát. 8. Odchod Následne osoba opustí odberné miesto – v našom prípade sa bude vychádzať cez vstupné dvere do sály a následne zadným východom Kultúrneho domu podľa pokynov šípkového systému. Na poriadok budú dohliadať HASIČI

detail oznamu

28.10.2020 08:50 - obecné oznamy 

POZOR ZMENA: Celoplošné testovanie COVID - 19 sa uskutoční v obci Naháč dňa 1.11.2020 (nedeľa) od 7:00 do 22:00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu v Naháči.

Celoplošného testovania v obci Naháč sa môže zúčastniť ktorýkoľvek občan Slovenskej republiky bez ohľadu na trvalý pobyt. Primárne je testovanie určené pre osoby od 10 do 65 rokov. V prípade záujmu sa testovania môžu zúčastniť aj osoby nad 65 rokov. Okolnosti priebehu testovania v obci Naháč budú koncom týždňa zverejnené na webovom sídle obce a doručené do každej domácnosti.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15