5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

detail oznamu

15.02.2024 17:30 - obecné oznamy 

Členovia ZO JDS Naháč navštívili Westministerské opátstvo

Dňa 12.2.2024 ráno o 5:00 hod. vyráža skupina dôchodcov, členov ZO JDS Naháč v počte 16 kusov na Hrebienok. Ruksaky sú naplnené jedlom a pitím i štamperlou. Vlak zo stanice Trnava odchádza načas o 5:59 hod. Cesta plánovaná do Popradu ubiehala rýchlo, nálada v troch kupé bola perfektná. Hrali sa karty, vtipy sa rozprávali a dodržiaval sa pitný režim. V Poprade rýchlo prestup do Starého Smokovca. V Starom Smokovci nás čakalo milé prekvapenie v jednom tatranskom penzióne, kde sme boli pohostení výbornou kávou i koláčikom. Lanovkou sme sa dostali na Hrebienok, kde sme si pozreli ľadové sochy Tatranský ľadový dóm – toho roku Westministerské opátstvo z Londýna – Kráľovský chrám. Téma bola daná k 15. výročiu návštevy kráľovnej Alžbety II. vo Vysokých Tatrách. Keďže vonku bola hmla, sychravo i šmykľavo a bol čas obeda, naša cesta pokračovala na Štrbské pleso, kde sme sa naobedovali i dodržali pitný režim. Po dobrom a výdatnom obede bola povinná prechádzka v krásnej snehovej krajine, kde sme si užili i dostatok snehu i zrealizovali pravú zimnú guľovačku. Cesta späť zubačkou príjemná, no pri vystupovaní nás nebolo 16, ale prekvapivo až 17. Čo sa to udialo? Pripojilo sa k nám malé dieťa, ktoré hľadalo stratenú mamu. Všetko dopadlo dobre! Vlak späť odchádza načas, príchod do Trnavy vo večerných až nočných hodinách. Boli to fakt príjemne strávené chvíle! Budeme sa tešiť na výlet o rok.

detail oznamu

14.02.2024 09:20 - obecné oznamy 

Ako správne triediť odpady z Valentínskych darčekov?

detail oznamu

12.02.2024 10:00 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: sobota - 08.06.2024 07:00

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu - 8.6.2024

detail oznamu

09.02.2024 08:53 - obecné oznamy 

Dovolenka v ambulancii MUDr. Bílika

V ambulancii MUDr. Bílika sa v dňoch 12.02.2024 až 16.02.2024 z dôvodu čerpania dovolenky nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Poláková v Špačinciach.

detail oznamu

31.01.2024 18:05 - obecné oznamy 

Pre veľký záujem spoluorganizuje obec "Kurz rezu ovocných stromov III."

Pre veľký záujem nadšencov pre ovocinárstvo zo západného a stredného Slovenska od Stupavy cez Topoľčany až po Banskú Bystricu obec v spolupráci s o.z. Fándlyho záhrada organizuje „Kurz rezu ovocných stromov III.“ dňa 25.2.2024 o 13:00 hod. Kurz bude viesť odborník a expert na staré odrody ovocných stromov: Letorast – Bešinkov bratranec: p. Dávid Fendrich. Na kurz je potrebné sa prihlásiť na: dfendak@gmail.com +421905147372 info@fandlyhozahrada.sk

detail oznamu

31.01.2024 15:40 - úradná tabuľa 

Voľby prezidenta SR 2024: Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie Žiadosti o vydanie a zaslanie hlasovacieho preukazu

Obec Naháč zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu na voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 23. marca 2024. Žiadosť možno doručiť elektronickou poštou na adresu: obec.nahac84@gmail.com Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 22. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024), elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce. Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi • meno a priezvisko, • rodné číslo, • štátnu príslušnosť, • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), • adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 22. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024). Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi • meno a priezvisko, • rodné číslo, • štátnu príslušnosť, • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu). Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu, ktorú uviedol v žiadosti najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“. Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom. Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom. Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

detail oznamu

31.01.2024 15:15 - obecné oznamy 

Základná organizácia JDS v Naháči organizuje výlet na Hrebienok

Oznamujeme občanom, že Základná organizácia JDS v Naháči organizuje výlet na Hrebienok v pondelok dňa 12.2.2024. Program výletovej záležitosti: 05:30 hod. – odchod z Naháča 05:59 hod. – odchod vlaku z Trnavy 09:30 hod. – príchod do Popradu 10:00 hod. – vlak do Starého Smokovca a odtiaľ prestup na lanovku k ľadovému domu 12:00 hod. – prehliadka Ľadového domu a ľadových sochov 14:00 hod. – túra k studenovodským vodopádom, prípadne na Reinerku pozrieť Betlehem zo snehu 16:00 hod. – odchod zo Starého Smokovca 18:30 hod. – odchod vlaku do Trnavy Záujemcovia sa môžu prihlásiť do piatku 2.2.2024 u p. Kittovej. Bude to jednoducho príjemne strávený deň.

detail oznamu

31.01.2024 09:00 - úradná tabuľa 

Voľby prezidenta SR 2024: Zverejnenie elektronickej adresy k delegovaniu členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie

V súlade s § 49 ods. 1 zákona č. 180/ 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov do okrskovej volebnej komisie môže *delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka**. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb, t.j. do 19.2.2024. Obec Naháč zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie: obec.nahac84@gmail.com

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15