Letné fotografie

Oznamy - všetky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

detail oznamu

11.09.2020 10:50 - úradná tabuľa 

Uznesenia zo 16. zasadnutia OZ konaného dňa 10.9.2020

Pre zobrazenie uznesenia kliknite

detail oznamu

04.09.2020 12:02 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: štvrtok - 10.09.2020 18:30

Pozvánka na 16. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

27.08.2020 15:05 - obecné oznamy 

Zahájenie školského roka 2020/2021

Základná škola s Materskou školou Trstín oznamuje, ževzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v súvislosti s COVID-19 a na základe usmernení z ministerstva budeme otvorenie školského roka realizovať v sprísnenom režime, t.j., len pre prvákov a ich rodičov, (žiadame, aby prišiel len jeden z rodičov). Slávnostné otvorenie bude určené len pre prvákov a bude prebiehať v stredu 2.9.2020 o 8:00 hod. na nádvorí školy. Žiaci 2. až 9. ročníka sa slávnostného otvorenia v stredu nezúčastnia, do školy nastúpia AŽ vo ŠTVRTOK 3. septembra 2020. Na webe školy budú zajtra zverejnené prevádzkové podmienky na dni od 3.-4.9.2020.

detail oznamu

24.08.2020 12:53 - podujatia 

Dátum uskutočnenia: piatok - 28.08.2020 18:00

Pozvánka na podujatie "VATRA 2020"

Podujatie sa uskutoční dňa 28.8.2020 (piatok) od 18:00 hod. na ihrisku v Naháči. O dobrú zábavu sa postará harmonikár M. Čerešnák spolu so spevákmi. Účastníci podujatia sú povinní rešpektovať aktuálne protiepidemiologické opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID 19. Prevádzkovateľ – Obec Naháč, so sídlom Naháč 84 Naháč, 91906, IČO: 00312797 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu. Fotografie budú umiestnené na webovom sídle obce.

detail oznamu

20.08.2020 10:04 - úradná tabuľa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Naháč

Dňom vyvesenia tohto návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, t.j. do 31.8.2020, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

detail oznamu

19.08.2020 11:35 - obecné oznamy 

Dovolenka - MUDr. Lančarič, Dolná Krupá

Od 24.8.2020 do 28.8.2020 sa v ambulancii MUDr. Lančariča v Dolnej Krupej pre dovolenku neordinuje. Zastupovať bude MUDr. Čermáková v Dechticiach.

detail oznamu

19.08.2020 11:35 - obecné oznamy 

Dovolenka - kancelária Ocú Naháč

Od 24.8. do 31.8. 2020 bude kancelária OcÚ zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.

detail oznamu

18.08.2020 14:20 - úradná tabuľa 

Návrh VZN č. 5/2020 o udržiavaní čistoty v obci a o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene v obci Naháč

Dňom vyvesenia tohto návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, t.j. do 29.8.2020, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

detail oznamu

18.08.2020 14:15 - úradná tabuľa 

Návrh VZN č. 4/2020, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Naháč - zrušený

Dňom vyvesenia tohto návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, t.j. do 29.8.2020, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10