Letné fotografie

Oznamy - všetky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

detail oznamu

11.06.2019 11:30 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: pondelok - 17.06.2019 08:00

Zber elektronického odpadu

Obecný úrad Naháč v spolupráci so spoločnosťou ROVAMI organizuje separovaný zber elektronického odpadu. Zber sa uskutoční dňa 17.06.2019 (pondelok) od 08:00 hod. V čase od 07:00 do 08:00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod. Od 08:00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zbierať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz. Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a takýto priestupok bude okamžite hlásený príslušnému oddeleniu Policajnému zboru.

detail oznamu

08.06.2019 14:40 - úradná tabuľa 

Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Naháči

Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Naháči konaného dňa 30.5.2019 o 18:30 hod. v sále Kultúrneho domu pod vedením starostu obce PhDr. Davida Ivanoviča, PhD. http://obecnahac.sk/…dee437af.pdf

detail oznamu

07.06.2019 13:01 - úradná tabuľa 

Návrh VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Naháč

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa: 7.6.2019 Dňom vyvesenia tohto návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, t.j. do 17.6.2019, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

detail oznamu

07.06.2019 13:00 - úradná tabuľa 

Návrh VZN č. 1/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Naháč

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa: 7.6.2019 Dňom vyvesenia tohto návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, t.j. do 17.6.2019, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

detail oznamu

07.06.2019 12:30 - úradná tabuľa 

Návrh Záverečného účtu za rok 2018

Návrh Záverečného účtu za rok 2018

detail oznamu

05.06.2019 11:22 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: utorok - 11.06.2019 00:00

Poštový úrad v Naháči bude 11.6. zatvorený.

Oznamujeme občanom, že dňa 11.6.2019 bude Poštový úrad v Naháči zatvorený z prevádzkových dôvodov.

detail oznamu

03.06.2019 09:20 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: štvrtok - 30.05.2019 18:30

Uznesenia zo 4. zasadnutia OZ v Naháči

Uznesenia zo 4. zasadnutia OZ v Naháči

detail oznamu

27.05.2019 15:16 - obecné oznamy 

MUDr. Lančarič - dovolenka dňa 29.-30.5.2019

Oznamujeme občanom, že v dňoch 29.-30.5.2019 (streda, štvrtok) neordinuje MUDr. Lančarič v Dolnej Krupej. Zastupuje MUDr. Virth na atomke v Jaslovských Bohuniciach.

detail oznamu

27.05.2019 15:15 - úradná tabuľa 

Návrh na zmenu rozpočtu č. 7/2019

Návrh na zmenu rozpočtu č. 7/2019

detail oznamu

27.05.2019 13:00 - obecné oznamy 

Výsledky volieb do EU parlamentu 2019

Výsledky volieb do EU parlamentu 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10