Zimné fotografie

Oznamy - všetky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

detail oznamu

06.11.2019 14:27 - úradná tabuľa 

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

Zámer je prílohou oznamu.

detail oznamu

06.11.2019 14:10 - úradná tabuľa 

Návrh VZN č. 4/2019 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Naháč

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa: 6.11.2019 Dňom vyvesenia tohto návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, t.j. do 16.11.2019, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

detail oznamu

05.11.2019 08:57 - úradná tabuľa 

Vyhlásenie volieb do NRSR 2020, informácie pre voliča

Informácie sú prílohou oznamu.

detail oznamu

04.11.2019 11:50 - úradná tabuľa 

Voľby do NRSR 2020 - zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o voľbu poštou

Obec Naháč v súlade so zákonom č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje elektronickú adresu na doručenie žiadosti o voľbu poštou: obec.nahac84@gmail.com Bližšie informácie k voľbe poštou nájdete na: https://www.minv.sk/?…

detail oznamu

04.11.2019 10:00 - podujatia 

Dátum uskutočnenia: sobota - 09.11.2019 14:00

Pozvánka na spoločenské podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Obec Naháč v spolupráci so Základnou organizáciou Jednoty dôchodcov pozývajú seniorov na podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším Podujatie sa uskutoční dňa 9.11.2019 (sobota) o 14:00 hod. v sále Kultúrneho domu v Naháči. O dobrú zábavu sa postará dychová hudba KRIŽOVIANKA. Prevádzkovateľ – Obec Naháč, so sídlom Naháč 84 Naháč, 91906, IČO: 00312797 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu. Fotografie budú umiestnené na webovom sídle obce.

detail oznamu

03.11.2019 12:53 - obecné oznamy 

Odpis elektromerov

V dňoch 4. až 10. 11. 2019 bude prebiehať v obci odpočet elektromerov domácností. Obyvatelia, ktorí majú elektromer v dome, môžu vyvesiť stav na viditeľné miesto.

detail oznamu

02.11.2019 10:08 - úradná tabuľa 

Uznesenia z 8. zasadnutia OZ konaného dňa 31.10.2019

Pre zobrazenie uznesenia kliknite

detail oznamu

30.10.2019 08:40 - obecné oznamy 

Výdaj naturálií na stredisku Naháč

Poľnohospodárske družstvo Horné Dubové – Naháč, oznamuje svojím členom a dôchodcom, že bude vydávať naturálie za rok 2019 v dňoch: 7.11.2019, t.j. štvrtok od 15,00 hod do 18,00 hod 14.11.2019, t.j. štvrtok od 15,00 hod do 18,00 hod 16.11.2019, t.j. sobota od 08,00 hod do 12,00 hod na stredisku v Naháči, treba sa hlásiť u p. Ivana Abeloviča. So sebou si treba priniesť vrecia a tiež si obilie nabrať a odviesť sám. Nárok naturálií na rok 2019 je pre členov dôchodcov 3,0 q a to v pomere 1,5 q pšenice, 0,5 q kukurice a l,0 q jačmeňa.

detail oznamu

30.10.2019 08:33 - obecné oznamy 

Detský lekár v Dolnej Krupej - dovolenka - 4.11-8.11.2019

Oznamujeme občanom, že ambulancia detského lekára MUDr. Bílika v Dolnej Krupej bude v dňoch 4.11. až 8.11.2019 zatvorená pre dovolenku. Zastupuje MUDr. Poláková v Špačinciach.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10