Jarné fotografie

Oznamy - všetky

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

detail oznamu

01.01.2021 12:00 - obecné oznamy 

Zákaz vychádzania v čase od 1.1.2021 do 24.1.2021

detail oznamu

23.12.2020 11:18 - obecné oznamy 

Vianočné blahoželanie

Radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu Vašich najbližších a v Novom roku veľa zdravia, úspechov a radosti želá starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci obecného úradu

detail oznamu

21.12.2020 14:55 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.10.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. NAH-62/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 4 ks jaseňa rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 98 v k. ú. Naháč z dôvodu ohrozovania priľahlej nehnuteľnosti. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky do elektronickej schránky Obce Naháč.

detail oznamu

21.12.2020 13:11 - obecné oznamy 

Dovolenka - ambulancia MUDr. Bílika v Dolnej Krupej

Oznamujeme občanom, že ambulancia MUDr. Bílíka v Dolnej Krupej bude od 28.12 do 31.12.2020 zatvorená z dôvodu dovolenky. Zastupuje MUDr.Poláková v Špačinciach.

detail oznamu

21.12.2020 10:16 - obecné oznamy 

Dovolenka - očná ambulancia v Smoleniciach

Od 22.12.2020 do 1.1.2021 , bude mať očná ambulancia v Smoleniciach dovolenku.

detail oznamu

21.12.2020 10:04 - obecné oznamy 

Koronavírus - aktuálne vyhlášky

detail oznamu

21.12.2020 09:59 - obecné oznamy 

Vylož smeti - aplikácia FCC

Aj vy ste si značili termíny odvozu odpadu do kalendára? Už nemusíte. Šikovná aplikácia Vylož smeti vám vždy včas pripomenie, kedy sa u vás zastavíme. Aplikácia je určená pre obyvateľov rodinných domov v obciach, v ktorých odvoz odpadu realizuje spoločnosť FCC Je jednoduchá, prehľadná a praktická. Ponúka prehľadný kalendár s najbližšími termínmi vývozu odpadu na vašej adrese aj možnosť nastaviť si pripomienky na ich odvoz Stačí zadať svoju adresu a vybrať druh odpadu (komunálny odpad, plasty, papier, biologický odpad) Pripomienky si môžete nastaviť pre vybrané komodity alebo pre všetky druhy vašich odpadov Nastavte si pripomienku v takom časovom predstihu, aký je pre vás najvhodnejší a už nikdy na svoje smeti nezabudnete APLIKÁCIA TU: https://www.fcc-group.eu/…z-smeti.html

detail oznamu

18.12.2020 13:45 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.10.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. NAH-61/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 2 ks orecha rastúci na pozemku registra „C“ parc. č. 142, 143 v k. ú. Naháč z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky do elektronickej schránky Obce Naháč.

detail oznamu

18.12.2020 13:42 - úradná tabuľa 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13