Letné fotografie

Oznamy - všetky

1 2 3 4 5 6 7 8

detail oznamu

10.06.2021 09:50 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: piatok - 11.06.2021 09:00

Mobilné očkovanie COVID-19 v obci Naháč - AKTUALIZÁCIA

Oznamujeme občanom, že dňa 11.06.2021 od 09:00 hod bude prebiehať v našej obci mobilné očkovanie zaregistrovaných občanov na ochorenie COVID-19. Mobilní občania sa dostavia na 09:00 hod. pred budovu Kultúrneho domu v Naháči. Po zaočkovaní mobilných občanov budú zaočkovaní imobilní občania v domácnosti. Občania musia mať vyplnené tlačivá v prílohe tohto oznamu. V prípade záujmu Vám bude tlačivo doručené.

detail oznamu

10.06.2021 09:48 - obecné oznamy 

Skúška sirén - 11.6.2021 o 12:00 hod.

Oznamujeme občanom, že v piatok 11.6.2021 o 12:00 hod. bude vykonaná hlasitá skúška sirén. Skúška bude vykonaná diaľkovým ovládaním.

detail oznamu

09.06.2021 09:45 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: streda - 09.06.2021 08:00

Obmedzenie fungovania pevných liniek v obci dňa 8.6.2021

Oznamujeme občanom, že dňa 9.6.2021 v čase od 8:00 do 16:00 hod. bude obmedzené fungovanie pevných liniek v obci.

detail oznamu

07.06.2021 14:37 - úradná tabuľa 

Výzva na predkladanie cenových ponúk 01_2021

detail oznamu

07.06.2021 14:20 - úradná tabuľa 

VZN č. 1/2021, ktorým sa mení VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Naháč

Dňom vyvesenia tohto návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, t.j. do 17.6.2021, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

detail oznamu

07.06.2021 09:47 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: štvrtok - 10.06.2021 07:00

Zber elektroodpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 10.6.2021 sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu. Odpad vyložte pred dom na okraj miestnej komunikácie. Do elektroodpadu patria: zariadenia z vyradenej počítačovej techniky, telekomunikačnej a kancelárskej techniky, domácej bielej spotrebnej elektroniky (mikrovlnky, práčky, chladničky, mrazničky a iné), čiernej elektroniky (TV prijímače, PC, video, audio a pod.), batérie, autobatérie, meracie prístroje, káble, odpad z elektronickej a elektrotechnickej výroby, odpad z opravárenskej činnosti a pod.

detail oznamu

01.06.2021 13:50 - úradná tabuľa 

Návrh Záverečného účtu obce Naháč za rok 2020

detail oznamu

26.05.2021 11:22 - obecné oznamy 

Mimoriadny zber papiera - v piatok 28.5.2021

Oznamujeme občanom, že v piatok 28.5.2021 sa uskutoční mimoriadny zber papiera. Vrece s papierom vyložte pred dom spolu s triedeným odpadom. Vrece na papier bude doručené do každej domácnosti.

detail oznamu

24.05.2021 11:50 - obecné oznamy 

Dovolenka - MUDr. Lančarič v Dolnej Krupej

Dňa 25.05.2021 sa v ambulancii MUDr. Lančariča v Dolnej Krupej pre dovolenku neordinuje. Zastupovať bude MUDr. Dvoržáková v Šelpiciach.

detail oznamu

17.05.2021 10:05 - obecné oznamy 

Výsledky celoplošného skríningu COVID 19 - 17. kolo - 15.5.2021 - v rámci operácie "Zachráňme spolu životy" v obci Naháč

Obecný úrad zverejňuje výsledky celoplošného skríningu COVID 19 v rámci operácie „Zachráňme spolu životy“ v obci Naháč: - Počet otestovaných: 227 - Počet negatívnych: 227 - Počet pozitívnych: 0 - Miera pozitivity: 0% Ďakujem všetkým testovaným za účasť a organizačnému tímu za prípravu a realizáciu testovania. PhDr. David Ivanovič, PhD., starosta

1 2 3 4 5 6 7 8