Letné fotografie

Oznamy - všetky

1 2 3 4 5 6 7 8

detail oznamu

07.12.2020 09:30 - úradná tabuľa 

Uznesenia z 18. zasadnutia OZ konaného dňa 3.12.2020

Pre zobrazenie uznesenia kliknite

detail oznamu

02.12.2020 14:55 - obecné oznamy 

Ambulancia MUDr. Lančariča v Dolnej Krupej

Oznamujeme občanom, že ordinácia MUDr. Lančariča bude ordinovať až od 14.12.2020

detail oznamu

01.12.2020 10:55 - úradná tabuľa 

Verejná vyhláška - Rozhodnutie

detail oznamu

27.11.2020 09:45 - obecné oznamy 

Ambulancia MUDr. Bílika v Dolnej Krupej zatvorená

Oznamujeme občanom, že ambulancia MUDr. Bílika v Dolnej Krupej bude od 30.11.2020 do 7.12.2020 zatvorená. Zastupuje MUDr. Poláková v Špačinciach a všetci pediatri na poliklinike v Trnave.

detail oznamu

27.11.2020 09:22 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: štvrtok - 03.12.2020 18:30

Pozvánka na 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

26.11.2020 13:35 - obecné oznamy 

Prevencia vzniku požiarov - adventný čas

detail oznamu

18.11.2020 14:41 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: sobota - 21.11.2020 08:00

Celoplošné testovanie COVID - 19 - 4. kolo sa uskutoční v obci Naháč dňa 21.11.2020 (sobota) od 8:00 do 20:00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu v Naháči.

Testovanie je dobrovoľné. Prestávky budú v čase od 12:00 do 13:00 a v čase od 17:00 do 18:00.

detail oznamu

16.11.2020 14:43 - úradná tabuľa 

Návrh VZN č. 6/2020 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Naháč

Dňom vyvesenia tohto návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, t.j. do 26.11.2020, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

detail oznamu

16.11.2020 11:10 - úradná tabuľa 

Návrh rozpočtu obce Naháč na roky 2021,2022,2023

1 2 3 4 5 6 7 8