Jarné fotografie

Oznamy - všetky

1 2 3 4 5 6 7 8 9

detail oznamu

12.11.2020 10:45 - obecné oznamy 

Dovolenka - MUDr. Bílik

Oznamujeme občanom, že ambulancia detského lekára MUDr. Bílika v Dolnej Krupej bude v dňa 16.11.2020 zatvorená pre dovolenku. Zastupuje MUDr. Poláková v Špačinciach.

detail oznamu

11.11.2020 08:05 - obecné oznamy 

Dovolenka - MUDr. Lančarič v Dolnej Krupej

Dňa 11.11.2020 sa v ambulancii MUDr. Lančariča v Dolnej Krupej pre dovolenku neordinuje. Zastupovať bude MUDr. Dvorzáková.

detail oznamu

09.11.2020 12:53 - obecné oznamy 

Preladenie kanálov na káblovej televízii

Žiadame všetkých občanov, ktorí sú pripojení na káblovú televíziu, aby si preladili televízory z dôvodu zmien v poskytovaní vysielacích služieb.

detail oznamu

03.11.2020 21:10 - obecné oznamy 

Oznam - Západoslovenská energetika

Pracovníci ZSE , a.s., začínajú v obci v období od 4.11.2020 vykonávať aktivitu zameranú na prideľovanie poruchových štítkov na odberné miesta, aktualizácie zákazníckych údajov na základe databázy ZSE a.s. a znižovanie cien za dodávku energií. Totožnosť pracovníkov je možné si overiť na bezplatnej zákazníckej linke : ZSE – 0850 111 555 Všetci naši zamestnanci sú oblečení v pracovnom odeve ZSE , viditeľne označení preukazom pracovníka ZSE a.s. s jeho menom a číslom pracovníka a každý má vystavené poverenie ZSE a.s. na prácu priamo v teréne.

detail oznamu

30.10.2020 10:00 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: nedeľa - 01.11.2020 07:00

Celoplošné testovanie COVID - 19 v obci Naháč - usmernenie

• Odberné miesto: sála Kultúrneho domu v Naháči, č. 84 • Termín testovania: 1.11.2020 a 8.11. 2020 • Čas testovania: 7:00 hod. – 22:00 hod., počas testovania budú dve prestávky: 12:00 hod. – 13:00 hod. a 17:30 hod. – 18:15 hod. • Adresáti testovania: osoby od 10 rokov do 65 rokov. Testovania v Naháči sa môže zúčastniť ktorákoľvek osoba, aj nad 65 rokov a aj osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci. • Harmonogram testovania v obci Naháč: Tento harmonogram je orientačný a má zabrániť zbytočnému hromadeniu záujemcov o testovanie pred testovacou miestnosťou. V Naháči sa budeme riadiť systémom podľa čísiel domov, pričom vychádzame z dostupných informácií, najmä z toho, že v našej obci by sa testovania malo zúčastniť cca 290 ľudí. Budeme postupovať nasledovne: Čas testovania Čísla domov 7:00–9:30 0–26 9:30–12:00 29–80 PRESTÁVKA 12:00–13:00 13:00–15:30 81–111 15:30–17:30 112–158 PRESTÁVKA 17:30–18:15 18:15–20:30 159–188 20:00–22:00 podľa situácie POSTUP TESTOVANIA: 1. Príchod Osoba, ktorá sa chce zúčastniť testovania si so sebou zoberie OBČIANSKY PREUKAZ (u detí je potrebný PREUKAZ POISTENCA) a zaradí sa do zástupu čakajúcich pred Kultúrnym domom. Pri čakaní je nutné dodržiavať základné protiepidemiologické opatrenia – RÚŠKO a ODSTUP 2 metre. Pri čakaní v rade buďme všetci trpezliví a správajme sa slušne. Na poriadok pred miestnosťou a dodržiavanie všetkých opatrení bude dohliadať POLICAJT. 2. Vstup Vstup do testovacej miestnosti – sály Kultúrneho domu – bude zabezpečený cez bočné núdzové dvere a bude koordinovaný. Nakoľko sme tento rok kompletne zrekonštruovali sálu, žiadam všetkých, aby si pred vstupom do sály riadne očistili obuv. Pri dverách z vnútornej strany bude DEZINFEKČNÝ STOJAN – treba si vydezinfikovať ruky. Potom sa postupuje podľa smerových šípok. 3. Registrácia Následne osoba pristúpi k administratívnemu pracovníkovi, ktorému ukáže OBČIANSKY PREUKAZ – najprv z jednej strany potom z druhej strany. Pracovník ho zapíše do zoznamu, podá mu LÍSTKY s číslom a VRECKOVKU a ďalej sa presunie k odberovému miestu – k paravanu. 4. Úkony pred odberom vzorky Pred odberom vzorky si každá osoba ZAKAŠLE a vreckovkou, ktorú mu dal administratívny pracovník si vyčistí NOS (vysmrká sa). Následne vreckovku odhodí do pripravenej nádoby, VYDEZINFIKUJE si ruky na dezinfekčnom stojane a postúpi ďalej za paravan k samotnému odberu. 5. Odber vzorky Osoba najprv odovzdá LÍSTKY pracovníkovi číslo 2 a pristúpi k pracovníkovi číslo 1 na samotný odber vzorky. Pracovník č. 1 vyzve osobu, aby si sňala rúško za účelom odobratia vzorky z nosohltana. Po odobratí vzorky si opätovne nasadí rúško a presunie sa do čakacej zóny. 6. Čakacia zóna V čakacej zóne občan ČAKÁ na výsledok testu tak, že sedí na pripravených stoličkách v rozostupoch. 7. Administrácia výsledkov Po približne 15–30 minútach vojak odovzdá výsledky testu administratívnemu pracovníkovi, ktorý zapíše a vypíše potrebné náležitosti. Následne vyzve podľa čísla osobu, aby si prišla po výsledky – zdravotnícky certifikát. Osoba sa preukáže lístkom s číslom, ktorý následne odhodí do koša a predloží administratívnemu zamestnancovi OBČIANSKY PREUKAZ na základe ktorého sa vypíše zdravotnícky certifikát. 8. Odchod Následne osoba opustí odberné miesto – v našom prípade sa bude vychádzať cez vstupné dvere do sály a následne zadným východom Kultúrneho domu podľa pokynov šípkového systému. Na poriadok budú dohliadať HASIČI

detail oznamu

28.10.2020 08:50 - obecné oznamy 

POZOR ZMENA: Celoplošné testovanie COVID - 19 sa uskutoční v obci Naháč dňa 1.11.2020 (nedeľa) od 7:00 do 22:00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu v Naháči.

Celoplošného testovania v obci Naháč sa môže zúčastniť ktorýkoľvek občan Slovenskej republiky bez ohľadu na trvalý pobyt. Primárne je testovanie určené pre osoby od 10 do 65 rokov. V prípade záujmu sa testovania môžu zúčastniť aj osoby nad 65 rokov. Okolnosti priebehu testovania v obci Naháč budú koncom týždňa zverejnené na webovom sídle obce a doručené do každej domácnosti.

detail oznamu

27.10.2020 09:06 - obecné oznamy 

Cintorín v Naháči je pre verejnosť uzatvorený do odvolania

Obecný úrad opätovne pripomína občanom, že na základe uznesenia vlády SR je od soboty 24.10.2020 zákaz vychádzania. Z uvedeného dôvodu je okrem iného zakázané aj navštevovanie cintorínov. Žiadame občanov, aby toto nariadenie vlády rešpektovali a nepohybovali sa po miestnom cintoríne v Naháči ani za účelom dovozu kvetov ani za účelom pálenia kahancov.

detail oznamu

26.10.2020 17:30 - obecné oznamy 

Trnavský samosprávny kraj - prihlásenie zdravotníckeho personálu

TTSK sa na Vás obracia so žiadosťou o prihlásenie sa občanov ako zdravotníckeho personálu pre testovanie COVID 19 v odberných miestach. Link so vzorom prihlasovacieho formulára: https://www.somzodpovedny.sk/

detail oznamu

23.10.2020 09:55 - obecné oznamy 

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov Sčítanie domov a bytov sa v mnohých obciach a mestách SR zintenzívnilo. Niektoré mestá a obce dopĺňali premenné, ale byty a domy ponechali v stave rozpracovanosti, iné kompletizovali zber údajov a sústredili sa na nárast počtu úplných a neúplných bytov, ďalšie zaznamenávali nové prírastky od posledného sčítania. Spolu je na Slovensku editovaných viac ako 60 % bytov z celkového počtu bytov zaradených aktuálne do systému. Reálne je však posun v sčítaní výraznejší, pretože je vysoký podiel rozpracovaných bytov, ktoré si obce nechávajú otvorené k rozhodujúcemu okamihu sčítania, t. j. k 1. 1. 2021. V elektronickom systéme aktívne pracuje 99,6 % obcí. Niekoľko obcí s malým počtom bytov ešte len začína pracovať. Vo všetkých krajoch počet a podiel editovaných bytov vzrástol. Vďaka zodpovednému prístupu samospráv je sčítanie domov a bytov na Slovensku už teraz v pokročilej etape a plynulo prechádza do fázy prípravy sčítania obyvateľov 2021. Výsledky sčítania v Trnavskom kraji Samotné mesto Trnava sčítalo byty na viac ako 70 %. Trnavský kraj celkovo dosahuje 67 % sčítaných domov a bytov. V kraji už evidujú aj sčítané mestá. 100 % sčítaných bytov má Senica, viac ako 70 % Sereď, takmer 69 % Dunajská Streda, 71 % Šamorín, 64 % Skalica aj Hlohovec. Pribudli aj obce so 100 % sčítanými bytmi. V mesiaci september do elektronického systému zaznamenalo 9 obcí kraja 100 % domov a bytov. V systéme pracuje všetkých 251 obcí kraja. Ing. Jela Gažová, riaditeľka pracoviska ŠÚ SR v Trnave „V prvých troch mesiacoch bol proces sčítania domov a bytov v Trnavskom kraji pomalší, od septembra mestá a obce zintenzívnili práce na sčítaní. Prispeli k tomu aj konzultačné stretnutia, na ktorých sa zúčastnila viac ako tretina obcí. Zrýchlenie spracovania očakávame v mesiaci októbri, keď budú mestá a obce zaznamenávať údaje dodané od správcov bytových domov. Oceňujeme a vyzdvihujeme prácu väčšiny miest a obcí, ktoré začali plynule plniť úlohy od začiatku sčítania a mnohé z nich sa v spracovaní blížia do záveru, alebo práce na sčítaní bytov už ukončili.“ Hlavným cieľom sčítania domov a bytov je získať vyčerpávajúce, objektívne a jedinečné dáta, ktoré nemožno získať z iných zdrojov. Výsledkom budú údaje napríklad o vekovej štruktúre domov a bytov, rozlohe obytnej plochy, formách vlastníctva, počte obytných miestností v bytových jednotkách, spôsobe vykurovania, napojenia na verejné siete či o vybavenosti kúpeľnou a záchodom. Novinkou oproti minulosti budú podrobnejšie informácie o obnove domov a bytov z pohľadu obvodového plášťa, strechy, okien či informácií o nadstavbách. Na sčítanie domov a bytov už tento mesiac nadviaže druhá fáza SODB 2021 vo svojej príprave – sčítanie obyvateľov. Ing. Jela Gažová, riaditeľka pracoviska ŠÚ SR v Trnave „Príprava sčítania obyvateľov s obcami začala úvodnými školeniami koncom septembra, začiatkom októbra, kde boli obciam prezentované informácie o príprave a realizácii sčítania obyvateľov, úlohách obcí v týchto procesoch. Z 251 obcí za Trnavský kraj sa osobných školení zúčastnili zástupcovia 161 miest a obcí, ostatné sa prihlásili na dištančné školenie. Osobné školenia sa uskutočnili za prísneho dodržiavania protiepidemiologických opatrení. Účastníci školení nám kládli otázky a dali námety, ktoré sme komunikovali na naše ústredie do Bratislavy.“ Jasmína Stauder, hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 uvádza: „V mesiaci október sme začali realizovať prípravu sčítania obyvateľov v spolupráci so samosprávami. Úvodnou aktivitou bolo školenie obcí k sčítaniu obyvateľov. Vzhľadom na pandemickú situáciu sme opäť využili dištančnú formu školenia, ktorá zahŕňa videoprezentácie. V tomto mesiaci sa zároveň začína aj informačná kampaň pre obyvateľov k samotnému sčítaniu, ktoré sa uskutoční od 15. 2. do 31. 3. 2021.“

detail oznamu

23.10.2020 09:45 - obecné oznamy 

Celoplošné testovanie - prihlásenie dobrovoľníkov

Obecný úrad Naháč žiada občanov, ktorí by mali záujem pomôcť ako dobrovoľníci pri realizácii celoplošného testovania v obci Naháč pri koordinačných a administratívnych prácach, aby sa prihlásili mailom na: starosta.nahac@gmail.com alebo na tel. čísle: 0918 748 330 v čo najskoršom čase.

1 2 3 4 5 6 7 8 9