Letné fotografie

Oznamy - všetky

1 2 3 4 5 6 7 8 9

detail oznamu

18.05.2020 14:40 - obecné oznamy 

Informácia o webovej stránke trnavských notárov

Obecný úrad Naháč informuje obyvateľov obce o webovej stránke trnavských notárov / súdnych komisárov : www.porucitel.sk Na tejto stránke nájdu obyvatelia obce základné informácie o dedení, kontaktné údaje na notárov pôsobiacich v okrese Trnava a elektronickú službu: Žiadosť o urýchlenie dedičského konania. Vzhľadom k tomu, že ide o pilotný projekt, dovoľujeme si Vás informovať, že táto služba je lokálna, určená obciam okresu Trnava.

detail oznamu

18.05.2020 14:34 - úradná tabuľa 

Výzva na predkladanie cenových ponúk 04_2020

detail oznamu

13.05.2020 09:19 - obecné oznamy 

Zber veľkoobjemového odpadu

Oznamujeme občanom, že v dňoch 13.5 (streda) až 15.5.2020 (piatok) sa v našej obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu. Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené pri Pošte a Materskej škole. Medzi objemný odpad patrí napr. starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod. Do objemného odpadu nepatrí bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo a pod. Pokiaľ sú vyčlenené veľkoobjemové zberové kontajnery na veľkoobjemový odpad, v žiadnom prípade tam nemožno ukladať iné komodity, najmä nie vyhradené prúdy odpadov ako napr. elektroodpad, batérie, chladničky, žiarivky, atď. a druhotné suroviny ako napr. papier, sklo, kovy a pod.. Tieto komodity patria do iných zberných nádob, alebo sú pre nich vyčlenené iné dni a miesta zvozu!

detail oznamu

10.05.2020 13:30 - obecné oznamy 

Blahoželanie ku Dňu matiek

Pri príležitosti sviatku Dňa matiek si dovoľujem v mene svojom i v mene poslancov obecného zastupiteľstva zaželať všetkým matkám pevné zdravie, lásku a porozumenie zo strany najbližších. PhDr. David Ivanovič, PhD. starosta

detail oznamu

06.05.2020 13:28 - obecné oznamy 

ZŠ Trstín - elektronické prihlasovanie

detail oznamu

06.05.2020 12:36 - úradná tabuľa 

Výzva na predkladanie žiadostí o prenájom obecného bytu

Obec Naháč v súlade s § 4 a § 12 VZN č. 2/2020 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o prenájom obecného bytu. Žiadosti spolu s prílohami treba predložiť do 22.5.2020 do 11:00 hod. poštou alebo osobne do podateľne OcÚ. Pri zaslaní poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Žiadosť musí obsahovať: • Meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresu, dátum narodenia, kontaktné údaje žiadateľa • Zoznam osôb, ktoré budú bývať v byte spolu so žiadateľom (s uvedením, v akom vzťahu sú osoby k žiadateľovi) • Odôvodnenie žiadosti (či ide o prechodné riešenie bytovej otázky, riešenie zložitej rodinnej situácie, osamostatnenie sa a pod.) • Čestné prehlásenie, že žiadateľ, ani ostatné osoby, ktoré budú bývať v nájomnom byte neboli právoplatne odsúdené za úmyselný trestný čin. • Súhlas so spracovaním osobných údajov (tlačivo v prílohe) Konkrétne podmienky sú vo VZN č. 2/2020.

detail oznamu

04.05.2020 14:24 - obecné oznamy 

Upisovanie záhumeniek - lucerna

PD Horné Dubové – Naháč oznamuje svojim členom a vlastníkom pôdy, že si môžu upísať záhumienku – lucernu. Vzhľadom na situáciu sa záhumienky budú upisovať len telefonicky na tel. čísle 0905 931 540 u p. Boledovičovej v priebehu celého týždňa od 4.5.2020 do 7.5.2020. Každý člen družstva a každý vlastník pôdy má nárok na 1 ár lucerny zadarmo a každý ďalší ár platí člen PD 2 eurá a vlastník pôdy 4 eurá. Lucerna bude vymeraná na parcele Podháj v Naháči.

detail oznamu

27.04.2020 14:00 - obecné oznamy 

Testovanie na ochorenie COVID - 19

Vážení občania, vzhľadom na to, že na Slovensku pretrváva riziko šírenia koronavírusu, ktorý spôsobuje nové ochorenie COVID-19, chceme Vám dať do pozornosti aktuálny oznam. V Trnave na Starohájskej 2 pri poliklinike Družba, funguje odberové pracovisko, kde sa môžete dať otestovať na uvedené ochorenie. Ide o jednoduché a bezpečné vyšetrenie, ktoré trvá pár sekúnd. Pozostáva z výteru z hrdla a nosa. Najneskôr do 48 hodín testovaný človek dostane SMS, respektíve e-mail s výsledkom vyšetrenia. Všetky podrobné informácie vrátane pokynov pred odberom a ceny vyšetrenia sú dostupné na webovej stránke www.medirex.sk.

detail oznamu

22.04.2020 15:48 - obecné oznamy 

Ponuka rozvozu ovocia, zeleniny a doplnkového tovaru

Trnavský veľkoobchod s ovocím a zeleninou Zdravé Ovocie ponúka rozvoz ovocia a zeleniny a doplnkového tovaru do Vašich domácností. Rozvozové dní su pondelok, streda a piatok. Objednávka je možná na telefónom čísle 0944 332 404 Aktuálne ponuku nájdete na FB stránke Zdravé Ovocie alebo na web stránke obce

1 2 3 4 5 6 7 8 9