Jarné fotografie

Oznamy - všetky

1 2 3 4 5 6 7 8 9

detail oznamu

27.01.2020 09:27 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: pondelok - 09.03.2020 07:00

Prerušenie distribúcie elektriny - 9.3.2020

Oznámenia sú prílohou oznamu.

detail oznamu

24.01.2020 10:00 - úradná tabuľa 

Návrh VZN č. 1/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Naháč

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa: 24.1.2020. Dňom vyvesenia tohto návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, t.j. do 3.2.2020, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

detail oznamu

24.01.2020 09:10 - obecné oznamy 

Ponuka prenájmu dvojizbového bytu

Obec Naháč ponúka na prenájom dvojizbový byt o rozlohe 58,1 m2 v členení: • Obývacia izba a kuchyňa 25,53 m2 • Kúpeľňa 4,60 m2 • Izba 19,57 m2 • Hala 7,04 m2 • WC 1,36 m2 Termín prenájmu: od 1.3.2020 Mesačné náklady komplet: cca 220€. Žiadosti predložte písomne do 30.1.2020 na Obecný úrad Naháč. Bližšie informácie: 0918 748 330

detail oznamu

24.01.2020 08:57 - úradná tabuľa 

Uznesenia z 11. zasadnutia OZ konaného dňa 16.1.2020

Pre zobrazenie uznesenia kliknite

detail oznamu

17.01.2020 10:55 - obecné oznamy 

Anketa - zmena pošty pre výdaj zásielok

Na základe prijatej požiadavky o realizáciu zmeny oznamovacej pošty pre výdaj oznámených zásielok, a to z Pošty Dechtice na Poštu Dolná Krupá, bude Slovenská pošta, a.s., dňa 17. 01. 2020 doručovať do listových domových schránok pre obyvateľov obce anketové lístky z možnosťou výberu požadovanej pošty. V prípade, ak si v ankete nadpolovičná väčšina občanov, pre výdaj oznámených zásielok, zvolí Poštu Dolná Krupá – zmenu budeme realizovať k termínu 1. 4. 2020. Vzor anketového lístka je v prílohe.

detail oznamu

13.01.2020 16:42 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: piatok - 17.01.2020 08:00

Zber elektronického odpadu

Obecný úrad Naháč v spolupráci so spoločnosťou ROVAMI organizuje separovaný zber elektronického odpadu. Zber sa uskutoční dňa 17.01.2020 (piatok) od 08:00 hod. V čase od 07:00 do 08:00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod. Od 08:00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zbierať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz. Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a takýto priestupok bude okamžite hlásený príslušnému oddeleniu Policajnému zboru.

detail oznamu

10.01.2020 12:58 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: štvrtok - 16.01.2020 18:30

Pozvánka na 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

03.01.2020 14:15 - obecné oznamy 

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, poplatok za komunálny odpad

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností Daňové priznanie podávate ako daňovník (t. j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť), ktorého zákon o miestnych daniach vymedzuje osobitne pri pozemkoch, stavbách, bytoch a nebytových priestoroch. Daňové priznanie je nutné podať za to zdaňovacie obdobie, v ktorom vám vznikla daňová povinnosť (stali ste sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti), a to do 31. januára nasledujúceho roka,** t.j. do 31.1.2020**. Rozhodujúci je stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, t.j. k 1.1.2020 Ak napríklad nadobudnete nehnuteľnosť (stavbu, pozemok, byt a pod.) 19.11.2019, priznanie ste povinní podať do 31. januára 2020, ale len v tom prípade, ak tieto skutočnosti budú k 1. januáru 2020 zapísané aj v katastri nehnuteľností. Žiadosti o úľavu/odpustenie poplatku za komunálny odpad V súlade s platným VZN č. 4/2019 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Naháč (§11) je poplatník povinný doručiť žiadosť o úľavu/odpustenie poplatku za komunálny odpad spolu s potrebnými dokladmi na Obecný úrad Naháč v termíne do 30.1.2020. NA ŽIADOSTI DORUČENÉ, RESP. NEDORUČENÉ ALEBO DORUČENÉ BEZ PRILOŽENÝCH DOKLADOV SA NEBUDE PRIHLIADAŤ. Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava, alebo sa nezdržiaval na území obce. Poplatník musí o zníženie alebo odpustenie poplatku písomne požiadať a doložiť nasledovné aktuálne doklady: potvrdenie o ubytovaní na internáte, alebo v inom ubytovacom zariadení potvrdenie o návšteve školy potvrdenie o prechodnom pobyte alebo trvalom pobyte mimo územia obce nájomná zmluva potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, potvrdenie o zamestnaní v zahraničí, ZŤP, ZŤP/S preukaz (len v prípade, ak ide o osobu samostatne žijúcu v domácnosti) prípadne iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie zníženia alebo odpustenia poplatku a dátum kedy nárok na odpustenie zaniká. Vyššie uvedené doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.

detail oznamu

03.01.2020 11:35 - obecné oznamy 

Otvorenie lekárne v Dolnej Kupej

Prevádzkovateľ lekárne v Dolnej Krupej , firma Pharmco, s.r.o oznamuje občanom, že lekáreň v Dolnej Krupej je dňom 2.januára 2020 otvorená. Otváracie hodiny sú od pondelka do piatku v čase od 7,00 do 15,00 hod. Telefónne číslo na lekáreň je 033/5583300

detail oznamu

03.01.2020 08:40 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: utorok - 07.01.2020 07:00

Dovolenka - Detský lekár v Dolnej Krupej

Oznamujeme občanom, že ambulancia detského lekára MUDr. Bílika v Dolnej Krupej bude v dňoch 7.1. až 10.1.2020 zatvorená pre dovolenku. Zastupuje MUDr. Poláková v Špačinciach.

1 2 3 4 5 6 7 8 9