Letné fotografie

Oznamy - všetky

1 2 3 4 5 6 7

detail oznamu

17.05.2021 10:05 - obecné oznamy 

Výsledky celoplošného skríningu COVID 19 - 17. kolo - 15.5.2021 - v rámci operácie "Zachráňme spolu životy" v obci Naháč

Obecný úrad zverejňuje výsledky celoplošného skríningu COVID 19 v rámci operácie „Zachráňme spolu životy“ v obci Naháč: - Počet otestovaných: 227 - Počet negatívnych: 227 - Počet pozitívnych: 0 - Miera pozitivity: 0% Ďakujem všetkým testovaným za účasť a organizačnému tímu za prípravu a realizáciu testovania. PhDr. David Ivanovič, PhD., starosta

detail oznamu

14.05.2021 13:25 - obecné oznamy 

Zber veľkoobjemového odpadu

Oznamujeme občanom, že v dňoch 14.05.20201 (piatok) až 17.05.2021 (pondelok) sa v našej obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu. Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené pri Kultúrnom dome a Pohostinstve. Medzi objemný odpad patrí napr. starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod. Do objemného odpadu nepatrí bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo a pod. Pokiaľ sú vyčlenené veľkoobjemové zberové kontajnery na veľkoobjemový odpad, v žiadnom prípade tam nemožno ukladať iné komodity, najmä nie vyhradené prúdy odpadov ako napr. elektroodpad, batérie, chladničky, žiarivky, atď. a druhotné suroviny ako napr. papier, sklo, kovy a pod.. Tieto komodity patria do iných zberných nádob, alebo sú pre nich vyčlenené iné dni a miesta zvozu!

detail oznamu

10.05.2021 13:48 - obecné oznamy 

Celoplošný skríning "ZACHRÁŇME SPOLU ŽIVOTY" - 17. kolo - 15.5.2021 - od 7:30 do 11:00 hod.

Obecný úrad Naháč oznamuje občanom, že 17. kolo celoplošného skríningu „ZACHRÁŇME SPOLU ŽIVOTY“ sa uskutoční v sobotu 15.5.2021 v čase od 7:30 do 11:00 hod. v Kultúrnom dome v Naháči. Žiadame všetkých občanov, aby sa testovania zúčastnili v čo najväčšom počte.

detail oznamu

09.05.2021 13:44 - obecné oznamy 

Blahoželanie ku Dňu matiek

Pri príležitosti sviatku Dňa matiek si dovoľujem v mene svojom i v mene poslancov obecného zastupiteľstva zaželať všetkým matkám pevné zdravie, lásku a porozumenie zo strany najbližších. PhDr. David Ivanovič, PhD. starosta

detail oznamu

09.05.2021 13:40 - obecné oznamy 

Výsledky celoplošného skríningu COVID 19 - 16. kolo - 8.5.2021 - v rámci operácie "Zachráňme spolu životy" v obci Naháč

Obecný úrad zverejňuje výsledky celoplošného skríningu COVID 19 v rámci operácie „Zachráňme spolu životy“ v obci Naháč: - Počet otestovaných: 308 - Počet negatívnych: 308 - Počet pozitívnych: 0 - Miera pozitivity: 0% Ďakujem všetkým testovaným za účasť a organizačnému tímu za prípravu a realizáciu testovania. PhDr. David Ivanovič, PhD., starosta

detail oznamu

07.05.2021 10:15 - obecné oznamy 

Vakcinácia psov v obci Naháč

V sobotu 8.05.2021 od 9:00 do 10:00 bude Dr. Bernát vakcinovať psov proti besnote pred Poštovým úradom. Poplatok je 7 eur.

detail oznamu

06.05.2021 14:45 - obecné oznamy 

Mobilné očkovanie vakcínou Pfizer - Biontech v obci Naháč

Obecný úrad oznamuje občanom, ktorí majú záujem o mobilné očkovanie vakcínou Pfizer-Biontech v obci Naháč, aby sa prihlásili na obecnom úrade v čo najkratšom čase., najneskôr do 10.5.2021. Údaje potrebné k prihláseniu: Meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, zdravotná poisťovňa. Očkovať bude mobilný očkovací tím buď priamo v domácnosti (imobilní občania) alebo v sále Kultúrneho domu v Naháči. V prípade, ak osobu na očkovanie bude sprevádzať osoba staršia ako 16 rokov, aj táto môže požiadať o zaočkovanie. Musí byť tiež vopred zaregistrovaná. Podmienky: vek od 60 rokov Termín očkovania: stanoví poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – Trnavský samosprávny kraj

detail oznamu

05.05.2021 16:30 - obecné oznamy 

Mimoriadne zbery papiera v obci

Obecný úrad oznamuje občanom, že firma FCC vykoná mimoriadne zbery papiera z domácností. Zvoz vriec z domácností sa bude vykonávať v nasledujúcich mesiacoch – Máj, Júl, September a November, pričom občania do nich môžu vhadzovať: letáky, noviny, časopisy, kancelársky papier a rozrezané kartóny. Zvoz sa bude vykonávať v presne ten istý deň, ako zvoz plastov.

detail oznamu

05.05.2021 14:38 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: sobota - 08.05.2021 07:30

Celoplošný skríning "ZACHRÁŇME SPOLU ŽIVOTY" - 16. kolo - 8.5.2021

Obecný úrad Naháč oznamuje občanom, že 16. kolo celoplošného skríningu „ZACHRÁŇME SPOLU ŽIVOTY“ sa uskutoční v sobotu 8.5.2021 v čase od 7:30 do 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Naháči. Obedná prestávka bude v čase 11:30–12:30 hod. Žiadame všetkých občanov, aby sa testovania zúčastnili v čo najväčšom počte.

detail oznamu

05.05.2021 14:30 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 16.12.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. NAH-19/2021 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks jedle – rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 1455/3 v k. ú. Naháč z dôvodu strom nie je stabilný a hrozí vyvrátenie.

1 2 3 4 5 6 7