Letné fotografie

Oznamy - všetky

1 2 3 4 5 6 7

detail oznamu

13.01.2020 16:42 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: piatok - 17.01.2020 08:00

Zber elektronického odpadu

Obecný úrad Naháč v spolupráci so spoločnosťou ROVAMI organizuje separovaný zber elektronického odpadu. Zber sa uskutoční dňa 17.01.2020 (piatok) od 08:00 hod. V čase od 07:00 do 08:00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod. Od 08:00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zbierať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz. Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a takýto priestupok bude okamžite hlásený príslušnému oddeleniu Policajnému zboru.

detail oznamu

10.01.2020 12:58 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: štvrtok - 16.01.2020 18:30

Pozvánka na 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

03.01.2020 14:15 - obecné oznamy 

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, poplatok za komunálny odpad

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností Daňové priznanie podávate ako daňovník (t. j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť), ktorého zákon o miestnych daniach vymedzuje osobitne pri pozemkoch, stavbách, bytoch a nebytových priestoroch. Daňové priznanie je nutné podať za to zdaňovacie obdobie, v ktorom vám vznikla daňová povinnosť (stali ste sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti), a to do 31. januára nasledujúceho roka,** t.j. do 31.1.2020**. Rozhodujúci je stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, t.j. k 1.1.2020 Ak napríklad nadobudnete nehnuteľnosť (stavbu, pozemok, byt a pod.) 19.11.2019, priznanie ste povinní podať do 31. januára 2020, ale len v tom prípade, ak tieto skutočnosti budú k 1. januáru 2020 zapísané aj v katastri nehnuteľností. Žiadosti o úľavu/odpustenie poplatku za komunálny odpad V súlade s platným VZN č. 4/2019 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Naháč (§11) je poplatník povinný doručiť žiadosť o úľavu/odpustenie poplatku za komunálny odpad spolu s potrebnými dokladmi na Obecný úrad Naháč v termíne do 30.1.2020. NA ŽIADOSTI DORUČENÉ, RESP. NEDORUČENÉ ALEBO DORUČENÉ BEZ PRILOŽENÝCH DOKLADOV SA NEBUDE PRIHLIADAŤ. Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava, alebo sa nezdržiaval na území obce. Poplatník musí o zníženie alebo odpustenie poplatku písomne požiadať a doložiť nasledovné aktuálne doklady: potvrdenie o ubytovaní na internáte, alebo v inom ubytovacom zariadení potvrdenie o návšteve školy potvrdenie o prechodnom pobyte alebo trvalom pobyte mimo územia obce nájomná zmluva potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, potvrdenie o zamestnaní v zahraničí, ZŤP, ZŤP/S preukaz (len v prípade, ak ide o osobu samostatne žijúcu v domácnosti) prípadne iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie zníženia alebo odpustenia poplatku a dátum kedy nárok na odpustenie zaniká. Vyššie uvedené doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.

detail oznamu

03.01.2020 11:35 - obecné oznamy 

Otvorenie lekárne v Dolnej Kupej

Prevádzkovateľ lekárne v Dolnej Krupej , firma Pharmco, s.r.o oznamuje občanom, že lekáreň v Dolnej Krupej je dňom 2.januára 2020 otvorená. Otváracie hodiny sú od pondelka do piatku v čase od 7,00 do 15,00 hod. Telefónne číslo na lekáreň je 033/5583300

detail oznamu

03.01.2020 08:40 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: utorok - 07.01.2020 07:00

Dovolenka - Detský lekár v Dolnej Krupej

Oznamujeme občanom, že ambulancia detského lekára MUDr. Bílika v Dolnej Krupej bude v dňoch 7.1. až 10.1.2020 zatvorená pre dovolenku. Zastupuje MUDr. Poláková v Špačinciach.

detail oznamu

27.12.2019 12:00 - podujatia 

Dátum uskutočnenia: pondelok - 30.12.2019 16:00

Pozvánka na stretnutie pri vianočnej kapustnici - 30.12.2019 o 16:00

Obecný úrad Naháč v spolupráci s miestnymi organizáciami Vás pozývajú na stretnutie pri Vianočnej kapustnici, ktoré sa uskutoční dňa 30.12.2019 (pondelok) od 16:00 hod. na priestranstve pred horným obchodom. Tešíme sa na Vašu účasť! Prevádzkovateľ – Obec Naháč, so sídlom Naháč 84 Naháč, 91906, IČO: 00312797 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu. Fotografie budú umiestnené na webovom sídle obce.

detail oznamu

21.12.2019 12:00 - podujatia 

Dátum uskutočnenia: streda - 25.12.2019 15:30

Pozvánka na podujatie - Vianočná jasličková koleda detí

Farský úrad Naháč v spolupráci s Obecným úradom Naháč pozývajú všetkých občanov na VIANOČNÚ JASLIČKOVÚ KOLEDU DETÍ, ktorá sa uskutoční dňa 25.12.2019 (streda) o 15:30 hod. vo Farskom kostole v Naháči. Po skončení bude nasledovať vianočné stretnutie na nádvorí kostola. Bude pripravené kvalitné varené víno, chutný čaj a iné občerstvenie a pohostenie. V prípade záujmu môžete priniesť aj vlastné pohostenie (sladké, slané). VSTUPNÉ: DOBROVOĽNÉ Prevádzkovateľ – Obec Naháč, so sídlom Naháč 84 Naháč, 91906, IČO: 00312797 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu. Fotografie budú umiestnené na webovom sídle obce.

detail oznamu

21.12.2019 11:59 - podujatia 

Dátum uskutočnenia: štvrtok - 26.12.2019 10:45

Vianočné vystúpenie folklórnej skupiny Opojčanka

Farský úrad Naháč pozýva občanov na vianočné vystúpenie folklórnej skupiny Opojčanka s koledníckym pásmom, ktoré sa uskutoční 26.12.2019 (štvrtok) o 10:45 hod. vo Farskom kostole v Naháči. VSTUPNÉ: dobrovoľné

detail oznamu

20.12.2019 12:00 - obecné oznamy 

Zimná údržba miestnych komunikácií - upozornenie na nevhodné parkovanie automobilov

S blížiacim sa zimným obdobím vyzývame všetkých obyvateľov obce, aby zabezpečili priechodnosť miestnych komunikácií a verejných priestranstiev pre vykonávanie zimnej údržby a odhŕňania snehu. Z roka na rok nám na uliciach pribúdajú odparkované autá, ktoré obmedzujú nielen vykonávanie zimnej údržby ciest, ale najmä ostatných občanov, či už idúcich pešo alebo v automobiloch. Automobily je potrebné parkovať v garážach a vo svojich dvoroch tak, aby neprekážali v pohybe na miestnych komunikáciách hlavne v zimnom období.

detail oznamu

20.12.2019 11:00 - obecné oznamy 

Dovolenka - stomatologická ambulancia v Dolnej Krupej

Od 23.12. 2019 do 3.1.2020 bude mať stomatologická ambulancia v Dolnej Krupej dovolenku. Bolestivé prípady ošetrí MuDr. Szabová v Seredi.

1 2 3 4 5 6 7