Letné fotografie

Oznamy - všetky

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

detail oznamu

21.06.2019 09:27 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: štvrtok - 27.06.2019 18:30

Pozvánka na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka je v prílohe tohto oznamu.

detail oznamu

18.06.2019 15:15 - úradná tabuľa 

Výzva na predkladanie cenových ponúk 02_2019

Výzva na predkladanie cenových ponúk 02_2019 je v prílohe tohto oznamu.

detail oznamu

18.06.2019 15:00 - obecné oznamy 

Nové zmluvy na hrobové miesta - Cintorín Naháč

V septembri 2019 sa budú obnovovať zmluvy na hrobové miesta platné na 10 rokov. Ak nastala zmena nájomcu na hrobové miesto, je potrebné ju nahlásiť v termíne do 30.9.2018. Zmeny nájomcov môžete nahlásiť: osobne v kancelárií OcÚ Naháč telefonicky na č.t. 033/55 75 142 emailom : iveta.tomaskovicova@nahac.dcom.sk alebo obec.nahac84@gmail.com Pri nahlasovaní treba vedieť číslo hrobového miesta, ktoré si môžete vyhľadať na mape cintorína pred kostolom alebo na adrese: https://www.obecnahac.sk/…n/pohrebisko

detail oznamu

18.06.2019 13:47 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: sobota - 29.06.2019 07:30

Majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky v cestnej cyklistike

Vážení spoluobčania, Cez víkend 29. a 30.6. sa budú konať Majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky v cestnej cyklistike v Trnave. Trasa cyklistov povedie z Trnavy cez Špačince, Dolné Dubové, Kátlovce, Dechtice, Horné Dubové, Dolné Dubové naspäť do Špačínc a Trnavy. Na trase cyklistov bude zakázané aj parkovať. Organizátori sa na vás obracajú s prosbou o zhovievavosť počas konania pretekov. Srdečne vás pozývajú zažiť si osobne atmosféru Majstrovstiev cestnej cyklistiky..

detail oznamu

18.06.2019 13:30 - obecné oznamy 

Rozbor pitnej vody 02/2019

Rozbor pitnej vody 02/2019 http://www.obecnahac.sk/…745dd612.pdf

detail oznamu

11.06.2019 11:30 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: pondelok - 17.06.2019 08:00

Zber elektronického odpadu

Obecný úrad Naháč v spolupráci so spoločnosťou ROVAMI organizuje separovaný zber elektronického odpadu. Zber sa uskutoční dňa 17.06.2019 (pondelok) od 08:00 hod. V čase od 07:00 do 08:00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod. Od 08:00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zbierať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz. Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a takýto priestupok bude okamžite hlásený príslušnému oddeleniu Policajnému zboru.

detail oznamu

08.06.2019 14:40 - úradná tabuľa 

Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Naháči

Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Naháči konaného dňa 30.5.2019 o 18:30 hod. v sále Kultúrneho domu pod vedením starostu obce PhDr. Davida Ivanoviča, PhD. http://obecnahac.sk/…dee437af.pdf

detail oznamu

07.06.2019 13:01 - úradná tabuľa 

Návrh VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Naháč

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa: 7.6.2019 Dňom vyvesenia tohto návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, t.j. do 17.6.2019, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

detail oznamu

07.06.2019 13:00 - úradná tabuľa 

Návrh VZN č. 1/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Naháč

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa: 7.6.2019 Dňom vyvesenia tohto návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, t.j. do 17.6.2019, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

detail oznamu

07.06.2019 12:30 - úradná tabuľa 

Návrh Záverečného účtu za rok 2018

Návrh Záverečného účtu za rok 2018

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16