5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

detail oznamu

14.03.2022 11:05 - úradná tabuľa 

Ochrana lesov pred požiarmi

detail oznamu

24.02.2022 14:55 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 18.02.2022 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. NAH-9/2022 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 7 ks agát – rastúci na pozemku registra „C“ parc. č. 88/7 v k. ú. Naháč z dôvodu „vyčistenie pozemku“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky do elektronickej schránky Obce Naháč.

detail oznamu

16.02.2022 14:15 - úradná tabuľa 

Informácia o úrovni triedenia odpadu v obci Naháč za rok 2021

Obec Naháč Vám v súlade s § 4, ods. 1 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že úroveň triedenia odpadov v obci Naháč za rok 2021 je 34,17%. Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (200301) a objemného odpadu (200307) na skládku je 22€/t.

detail oznamu

07.02.2022 10:55 - úradná tabuľa 

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

detail oznamu

07.02.2022 10:35 - úradná tabuľa 

Výzva na predkladanie cenových ponúk 01_2022

detail oznamu

07.02.2022 09:50 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 03.02.2022 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. NAH-4/2022 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks orech- rastúci na pozemku registra „C“ parc. č. 102 v k. ú. Naháč z dôvodu „Orech ohrozuje priľahlé nehnuteľnosti“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky do elektronickej schránky Obce Naháč.

detail oznamu

04.02.2022 10:20 - úradná tabuľa 

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

detail oznamu

21.01.2022 12:15 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: štvrtok - 27.01.2022 18:30

Pozvánka na 24. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

11.01.2022 10:40 - úradná tabuľa 

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do poradovníka žiadateľov o obecné nájomné byty

Obec Naháč zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do poradovníka žiadateľov o obecné nájomné byty. Žiadosť je potrebné doručiť do 26.1.2022 v súlade s § 4 VZN č. 2/2020.

detail oznamu

28.12.2021 09:00 - úradná tabuľa 

MUDr. Čermáková v Dechticiach - dovolenka

Oznamujeme občanom, že MUDr. Čermáková v Dechticiach má v dňoch 30. až 31.12 dovolenku. Zastupuje MUDr. Gajdošíková v Chtelnici.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15