Letné fotografie

Oznamy - úradná tabuľa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

detail oznamu

31.03.2023 12:00 - úradná tabuľa 

Pozvánka na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

29.03.2023 09:45 - úradná tabuľa 

Verejná vyhláška - výzva /oznámenie o vstupe

detail oznamu

23.02.2023 13:30 - úradná tabuľa 

Informácia o úrovni triedenia odpadu v obci Naháč za rok 2022

Obec Naháč v súlade s § 4, ods. 1 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že úroveň triedenia odpadov v obci Naháč za rok 2022 je 37,86%. Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (200301) a objemného odpadu (200307) na skládku je 22€/t.

detail oznamu

16.02.2023 11:30 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: utorok - 21.02.2023 18:30

Pozvánka na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

12.12.2022 15:20 - úradná tabuľa 

Schválený rozpočet obce Naháč na roky 2023, 2024, 2025

detail oznamu

05.12.2022 14:45 - úradná tabuľa 

Pozvánka na 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

16.11.2022 14:10 - úradná tabuľa 

Referendum 2023 - žiadosť o vydanie a zaslanie hlasovacieho preukazu

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023) v úradných hodinách obce. V listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023) na adresu : Obec Naháč, Naháč 84, 91965 Naháč elektronicky (e-mailom) na obec.nahac84@gmail.com

detail oznamu

16.11.2022 14:00 - úradná tabuľa 

Referendum 2023 - Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom) najneskôr 2.12.2022. Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. E-mailová adresa na doručovanie žiadostí: obec.nahac84@gmail.com Korešpondenčná adresa na doručovanie žiadostí : Obec Naháč , Naháč 84, 91965 Naháč

detail oznamu

16.11.2022 10:00 - úradná tabuľa 

Zverejnenie

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10