Zimné fotografie

Oznamy - úradná tabuľa

1 2 3 4 5 6 7

detail oznamu

15.12.2023 10:30 - úradná tabuľa 

Schválený rozpočet obce Naháč na roky 2024, 2025, 2026

detail oznamu

12.12.2023 13:38 - úradná tabuľa 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024

detail oznamu

08.12.2023 12:59 - úradná tabuľa 

Pozvánka na 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

24.11.2023 13:50 - úradná tabuľa 

Zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente - „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja na roky 2021 - 2027“

Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie predložil Okresnému úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie“) „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja na roky 2021 – 2027“. Stanoviská verejnosti možno v zmysle § 6 ods. 6 zákona predkladať na adresu tunajšieho úradu: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Okresný úrad Trnava ako príslušný orgán, určuje podľa § 6 ods. 4 zákona, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude oznámenie na nahliadnutie len vo vybraných obciach; zoznam obcí, v ktorých do oznámenia možno nahliadnuť OÚ Trnava oznámil aj ostatným dotknutým obciam. Dotknuté obce zverejnia uvedený zoznam obcí spolu s oznámením v mieste obvyklým.

detail oznamu

20.11.2023 16:50 - úradná tabuľa 

Návrh rozpočtu obce Naháč na roky 2024,2025,2026

detail oznamu

16.11.2023 14:25 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: utorok - 21.11.2023 18:30

Pozvánka na 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva

1 2 3 4 5 6 7