145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

detail oznamu

09.07.2015 19:02 - úradná tabuľa 

Stomatologická ambulancia v Dolnej Krupej - Dovolenka

Od 8.7. do 27.7.2015 je ambulancia v Dolnej Krupej zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky. Bolesti ošetrí doktorka Szabová v Seredi.

detail oznamu

07.07.2015 09:32 - úradná tabuľa 

Predĺženie termínu verejného obstarávania do 17. júla 2015 do 14:00 hod.

Obec Naháč oznamuje, že predlžuje termín na predkladanie ponúk na dodávku stavebných prác – Rekonštrukcia kúrenia v MŠ do 17.júla 2015 do 14:00 hod.

detail oznamu

06.07.2015 16:00 - úradná tabuľa 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) a v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Trnava od 06.07.2015, 1000 hod. do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b), a c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch z a k a z u j e najmä: • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad, • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í najmä: • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov, • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov, • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah, • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na: urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov, vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru, prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku, • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spravovanie dreva a zvyškov po ťažbe.

detail oznamu

03.07.2015 12:00 - PSÚ 

Zvýšené nebezpečenstvo požiaru

PSU Naháč upozorňuje: Na celom území Slovenska hrozí zvýšené riziko požiarov najmä v prírodnom prostredí. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa zakazuje zakladať alebo udržiavať otvorené ohne na lesných pozemkoch alebo v ich ochrannom pásme mimo vyznačených miest a taktiež fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety.

detail oznamu

27.06.2015 10:08 - úradná tabuľa 

Pozvánka na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva

30.6.2015 o 19:00 hod.

detail oznamu

23.06.2015 08:40 - úradná tabuľa 

Návrh na 1. úpravu rozpočtu na rok 2015

Návrh na 1. úpravu rozpočtu na rok 2015

detail oznamu

19.06.2015 23:48 - úradná tabuľa 

Návrh záverečného účtu za rok 2014

V sekcii „Záverečné účty“ je zverejnený návrh záverečného účtu obce Naháč za rok 2014.

detail oznamu

15.06.2015 17:47 - úradná tabuľa 

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ

17.6.2015 o 19:00 hod.

detail oznamu

26.05.2015 08:48 - obecné oznamy 

Pozvánka na podujatie "Noc kostolov na Katarínke"

V ruinách zahalených rúškom tajomstva, sa v piatok 29. mája uskutoční podujatie Noc kostolov 2015 “Nijaká tma nie je dosť tmavá; NOC ti svieti ako deň, tma ti je sťa svetlo, Ž 139,12”. Projekt Katarínka sa už tradične zapojí do rovnomenného celoslovenského podujatia, kde návštevníkov privítajú dobrovoľníci s opätovným bohatým programom. Ruinami sa budú niesť pôvabné melódie mladého komorného zoskupenia Guitar Duo Jókaiová Hnat. Dvojica v zložení Darina Jókaiová a Dávid Hnat otvorí večerné brány okolo 18:30 hod. O hodinu neskôr vystriedajú hĺbavé tóny samotní dobrovoľníci projektu Katarínka s moderovanou modlitbou chvál za sprievodu hudobnej formácie. Ku koncu programu sa budú môcť prítomní návštevníci vydať v sprievode vyškolených sprievodcov, za svetla petrolejok a fakieľ medzi čarovné múry Katarínky, kde bude prebiehať turistické sprevádzanie s historickým výkladom. Predpokladané ukončenie podujatia pripadá na 23:00 hod. Katarínku mimo toho tento rok skrášli aj netradičné osvetlenie obvodových múrov. Prevzaté z: www.katarinka.sk

detail oznamu

19.05.2015 22:45 - úradná tabuľa 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155