späť

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

05.06.2024 08:50 - obecné oznamy 

V sobotu 8. júna 2024 sa budú konať Voľby do Európskeho parlamentu. Volebná miestnosť bude otvorená od 7.00 do 22. hodiny.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu.

Okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Občania, ktorí pre zlý zdravotný stav nemôžu prísť do volebnej miestnosti sa môžu prihlásiť na hlasovanie do prenosnej volebnej schránky a to do soboty 8. júna do 12.00 hod. na telefónom čísle 033/5575 142. Vo­lebná komisia navštívi voličov okolo 16:00 hod.