späť

Informácia : špeciálny spôsob hlasovania voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu COVID-19

21.10.2022 12:48 - obecné oznamy 

Informácia : špeciálny spôsob hlasovania voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu COVID-19

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo voliť vo voľbách, ktoré sa konajú 29. októbra 2022 podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID – 19, oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby a to (výlučne ) telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu. V posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb t.j. v piatok 28.10.2022 môže podať žiadosť najneskôr do 12. hodiny Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie je možné najskôr v pondelok 24.10.2022.

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie obce Naháč: Lenka Tvarošková Telefónne číslo: 033 5575142

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu: • meno a priezvisko, • rodné číslo, • adresa trvalého pobytu, • adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu. Adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča, • telefonický kontakt. Jednou telefonickou žiadosť možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti. Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky štandardne podľa zákona o výkone volebného práva.