späť

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

07.02.2022 09:50 - úradná tabuľa 

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 03.02.2022 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. NAH-4/2022 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks orech- rastúci na pozemku registra „C“ parc. č. 102 v k. ú. Naháč z dôvodu „Orech ohrozuje priľahlé nehnuteľnosti“.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky do elektronickej schránky Obce Naháč.