Letné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

20.10.2020 14:10 - úradná tabuľa 

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.10.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. NAH-48/2019 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks orecha

  • rastúci na pozemku registra „C“ parc. č. 238/3 v k. ú. Naháč z dôvodu

zlého zdravotného stavu dreviny.

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.10.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. NAH-48/2019 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks orecha

  • rastúci na pozemku registra „C“ parc. č. 238/3 v k. ú. Naháč z dôvodu

zlého zdravotného stavu dreviny.