Letné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

08.11.2019 12:59 - úradná tabuľa 

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 23.10.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. NAH-24/2019 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks orecha

  • rastúceho na pozemku registra „C“ parc. č. 1441 v k. ú. Naháč z

dôvodu ohrozovania priľahlej nehnuteľnosti.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Na stiahnutie:

 904 kB oznámenie

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 23.10.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. NAH-24/2019 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks orecha

  • rastúceho na pozemku registra „C“ parc. č. 1441 v k. ú. Naháč z

dôvodu ohrozovania priľahlej nehnuteľnosti.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Na stiahnutie:

 904 kB oznámenie