Jarné fotografie

Oznamy - úradná tabuľa

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

detail oznamu

31.01.2020 08:57 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

detail oznamu

24.01.2020 10:00 - úradná tabuľa 

Návrh VZN č. 1/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Naháč

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa: 24.1.2020. Dňom vyvesenia tohto návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, t.j. do 3.2.2020, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

detail oznamu

24.01.2020 08:57 - úradná tabuľa 

Uznesenia z 11. zasadnutia OZ konaného dňa 16.1.2020

Pre zobrazenie uznesenia kliknite

detail oznamu

10.01.2020 12:58 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: štvrtok - 16.01.2020 18:30

Pozvánka na 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

17.12.2019 16:13 - úradná tabuľa 

Uznesenia z 10. zasadnutia OZ konaného dňa 12.12.2019

Pre zobrazenie uznesenia kliknite

detail oznamu

11.12.2019 07:00 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: sobota - 29.02.2020 23:00

Voľby do NRSR 2020 - zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Obec Naháč v súlade so zákonom č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obec.nahac84@gmail.com

detail oznamu

09.12.2019 14:05 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: štvrtok - 12.12.2019 18:30

Pozvánka na 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

05.12.2019 12:12 - úradná tabuľa 

Schválený rozpočet obce Naháč na roky 2020,2021,2022

Rozpočet je prílohou oznamu.

detail oznamu

05.12.2019 09:22 - úradná tabuľa 

Uznesenia z 9. zasadnutia OZ konaného dňa 4.12.2019

Pre zobrazenie uznesenia kliknite

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23