Jarné fotografie

Oznamy - všetky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

detail oznamu

21.12.2018 11:05 - úradná tabuľa 

Dovolenka - zubná ambulancia v Dolnej Krupej

Od 27.12.2018 do 7.1. 2019 bude zubná ambulancia v Dolnej Krupej zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupuje MUDr. Szabová v Seredi

detail oznamu

21.12.2018 10:50 - úradná tabuľa 

Dovolenka - MUDr. Bílik

Od 27.12. 2018 do 4. 1.2019 bude ambulancia MUDr. Bílika v Dolnej Krupej zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.

detail oznamu

20.12.2018 08:50 - úradná tabuľa 

Termíny preskúšania sirén

Na základe usmernenia k preskúšaniu prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike na rok 2019 vydaného Sekciou krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SKR-OOR2–2018/000384–046 zo dňa 07. 12. 2018, bude preskúšanie systémov varovania vykonané nasledovne. Autonómny systém varovania a vyrozumenia SE a.s. – Atómové elektrárne Bohunice Termíny: 10. mája (12:00 hod.) – 2 minútový stály tón – vykonajú mestský úrad a obecné úrady, 14. júna (12:00 hod.) – 2 minútový stály tón – vykoná prevádzkovateľ autonómneho systému 13. decembra (12:00 hod.) – 6 minútové živé vysielanie Slovenského rozhlasu – vykoná MV SR

detail oznamu

17.12.2018 15:25 - úradná tabuľa 

Dňa 18.12.2018 bude Ocú v Naháči zatvorený.

Dňa 18.12.2018 bude Ocú v Naháči zatvorený.

detail oznamu

14.12.2018 21:45 - úradná tabuľa 

Schválený rozpočet na rok 2019, 2020, 2021

Schválený rozpočet na rok 2019, 2020, 2021

detail oznamu

14.12.2018 21:35 - úradná tabuľa 

Schválený rozpočet na rok 2018, 2019, 2020

Schválený rozpočet na roky 2018, 2019, 2020

detail oznamu

14.12.2018 12:55 - úradná tabuľa 

TKR - hlasenie porúch

Poruchy na Televíznom káblovom rozvode je možné ohlásiť na mob. č. 0905 619 125, fi. KABALTELSAT s r.o.

detail oznamu

12.12.2018 10:08 - úradná tabuľa 

Dôvodové správy k návrhu rozpočtov

Dôvodové správy k návrhu rozpočtov

detail oznamu

11.12.2018 19:25 - úradná tabuľa 

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU 2019

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU 2019

detail oznamu

11.12.2018 10:45 - úradná tabuľa 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Naháč na 1.polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Naháč na 1.polrok 2019 V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2019: A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ a) Pravidelné, tematické kontroly Kontrola dodržiavania zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a majetkom obce v podmienkach obecnej samosprávy obce Naháč. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem obce Naháč- splnenie podmienok na poskytnutie verejných prostriedkov Splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku Ostatné kontroly Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v Naháči Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti B. PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH MATERIÁLOV Vypracovanie stanoviska k Záverečnému účtu obce Naháč za rok 2018 V Naháči dňa 11.12.2018 Bc. Jana Lopatková Hlavná kontrolórka V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1.polroku 2019 zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke dňa Návrh na uznesenie OZ : OZ Naháč berie na vedomie a schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11