Jarné fotografie

Oznamy - úradná tabuľa

1 2 3 4 5 6

detail oznamu

22.05.2019 09:30 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: sobota - 25.05.2019 07:00

Informácia o konaní volieb do európskeho parlamentu

Oznamujeme občanom, že dňa 25.5.2019 sa v čase od 7:00 do 22:00 hod. konajú voľby do Európskeho parlamentu. Volebná miestnosť je v sále Kultúrneho domu v Naháči. Žiadame voličov, ktorí chcú voliť do prenosnej volebnej schránky, aby sa nahlásili na obecnom úrade alebo priamo volebnej komisii najneskôr v deň volieb.

detail oznamu

25.04.2019 08:56 - úradná tabuľa 

Pracovná ponuka

Obec Naháč príjme do pracovného pomeru zamestnanca: Pracovná pozícia: zamestnanec vnútornej správy Úväzok: 0,5 Termín nástupu: 1.júl 2019 Platové pomery: 380€ v hrubom Pracovný pomer sa uzatvára na: dobu určitú 1 rok, následne sa bude postupovať podľa §48, ods. 4, písm. a) Zákonníka práce Pracovná náplň: kosenie verejných priestranstiev pomocou techniky úprava a čistenie verejnej zelene a verejných priestranstiev údržba a rekonštrukčné práce na obecnom majetku zimná údržba miestnych komunikácií pomoc pri organizovaní verejných kultúrnych podujatí starostlivosť o budovy v majetku obce ostatné manuálne remeselné práce Požiadavky: schopnosť vykonávať manuálne práce remeselné zručnosti (záhradkárske, murárske,…) spoľahlivosť, samostatnosť U uchádzača bude zohľadnený výkon brigádnickej, dobrovoľníckej a inej činnosti pre obec a občanov obce Naháč v minulom období. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade Naháč alebo mailom na: starosta.nahac@gmail.com do 7.5.2019. https://www.istp.sk/…y-uvazok-0-5-

detail oznamu

10.04.2019 09:38 - úradná tabuľa 

Upgrade webového sídla obce

Oznamujeme občanom, že v dňoch 11.4. a 12.4. sa uskutoční upgrade webového sídla obce. V týchto dňoch bude webové sídlo nefunkčné.

detail oznamu

04.04.2019 14:40 - úradná tabuľa 

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky Informácie pre voliča

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky Informácie pre voliča

detail oznamu

27.03.2019 14:15 - úradná tabuľa 

Návrh na zmenu rozpočtu č. 3/2019

Návrh na zmenu rozpočtu č. 3/2019 + Dôvodová správa

detail oznamu

22.03.2019 14:12 - úradná tabuľa 

Pozvánka na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva

28.3.2019 o 18:30 hod.

detail oznamu

17.03.2019 13:37 - úradná tabuľa 

Výsledky volieb prezidenta - I. kolo

Výsledky volieb prezidenta v obci Naháč: Počet zapísaných voličov: 359 Počet platných hlasov: 189 Volebná účasť: 52,65% Počet hlasov odovzdaný jednotlivým kandidátom: Béla Bugár 2 Zuzana Čaputová 67 Martin Daňo 0 Štefan Harabin 32 Eduard Chmelár 9 Marian Kotleba 8 Milan Krajniak 5 József Menyhárt 0 František Mikloško 7 Robert Mistrík 0 Maroš Šefčovič 57 Róbert Švec 2 Bohumila Tauchmannová 0 Juraj Zábojník 0 Ivan Zuzula 0

detail oznamu

08.03.2019 10:15 - úradná tabuľa 

Kandidáti na prezidenta SR 2019

Prezidenta SR volia občania SR v priamych voľbách tajným hlasovaním. Funkčné obdobie prezidenta je 5 rokov. Kto môže byť prezidentom SR Každý občan SR, ktorý je voliteľný aj za poslanca parlamentu a dosiahol vek 40 rokov. Kandidátov na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov NR SR alebo občania, ktorí majú právo voliť, a to na základe petície podpísanej najmenej 15 000 občanmi. V prvom kole má každý občan možnosť zvoliť si z daného zoznamu všetkých schválených kandidátov. Ak v prvom kole žiadny kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov, prebehne druhé kolo, do ktorého postúpia dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov. Kandidáti v prezidentských voľbách 2019: 1 Béla Bugár 2 Zuzana Čaputová 3 Martin Daňo 4 Štefan Harabin 5 Eduard Chmelár 6 Marian Kotleba 7 Milan Krajniak 8 József Menyhárt 9 František Mikloško 10 Robert Mistrík 11 Maroš Šefčovič 12 Róbert Švec 13 Bohumila Tauchmannová 14 Juraj Zábojník 15 Ivan Zuzula https://www.prezidentskevolbysr.sk/…nta-sr-2019/

detail oznamu

08.03.2019 09:59 - úradná tabuľa 

Informácia pre voliča

INFORMÁCIA PRE VOLIČA Voľby prezidenta Slovenskej republiky Dátum a čas konania volieb Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. III Právo byť volený Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov. Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. IV Hlasovací preukaz Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne, v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019), elektronicky tak,aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce. Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu). prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019). Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu). Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“. Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom. Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom. Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom. V Spôsob hlasovania Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine (DOCX, 34 kB), ktorého vzor je uverejnený na na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo mu ho v deň konania volieb poskytne okrsková volebná komisia (podpis na vyhlásení nemusí byť úradne osvedčený). Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom. Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky. Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie vložiť iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie. Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

1 2 3 4 5 6