Zimné fotografie

Oznamy - obecné oznamy

1 2 3 4 5 6

detail oznamu

17.07.2019 13:50 - obecné oznamy 

Dovolenka - MUDr. Lančarič v Dolnej Krupej

Oznamujeme občanom, že od 22.7. do 26.7.2019 nebude ordinovať MUDr. Lančarič v Dolnej Krupej z dôvodu čerpania dovolenky, Zastupuje MUDr. Dvoržáková v pondelok, v stredu a v piatok Bolerázi. V utorok a vo štvrtok v Šelpiciach.

detail oznamu

12.07.2019 08:15 - obecné oznamy 

Oznam - Dovolenka - Kancelária účtovníčky OcÚ Naháč

Od 5.8. do 26.8.2019 bude kancelária účtovníčky OcÚ v Naháči zatvorená, z dôvodu čerpania dovolenky.

detail oznamu

12.07.2019 08:10 - obecné oznamy 

Oznam - Dovolenka - Očná ambulancia v Smoleniciach

Od 20.7. do 2.8.2019 bude Očná ambulancia v Smoleniciach zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.

detail oznamu

12.07.2019 08:05 - obecné oznamy 

Výber poplatkov za Vodné za I. polrok 2019

Obecný úrad v Naháči oznamuje občanom, že sa vyberajú poplatky za Vodné, ktoré si môžu uhradiť na uvedené č. ú. na výmere, so správnym variabilným symbolom alebo v hotovosti do pokladne obce. Žiadame občanov aby si uvedené poplatky prišli uhradiť max. do 31.8.2019.

detail oznamu

11.07.2019 13:30 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: utorok - 16.07.2019 10:00

Pozvánka na tradičnú opekačku JDS v Naháči

Výbor základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Naháči pozýva svojich členov na tradičnú opekačku, ktorá sa uskutoční 16. júla 2019 o 10:00 hod. v priestoroch nádvoria Pamätného domu Juraja Fándlyho. Podujatie bude spojené s prehliadkou Pamätného domu. O dobrú zábavu sa postará harmonikár Marián Čerešnák spolu s miestnymi spevákmi. Žiadame členov organizácie, aby sa podujatia zúčastnili v čo najväčšom počte.

detail oznamu

01.07.2019 10:28 - obecné oznamy 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 2.7.2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Trnava od 02.07.2019, 0700 hod. do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b), a c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch z a k a z u j e najmä: fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í najmä: zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov , zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov, udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah, prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na: urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov, vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru, prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku, vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spravovanie dreva a zvyškov po ťažbe.

detail oznamu

27.06.2019 14:46 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: pondelok - 01.07.2019 07:00

Uzávierka miestnej komunikácie, presun autobusovej zastávky

Oznamujeme občanom, že v dňoch 1.7. a 2.7.2019 (pondelok, utorok) bude neprejazdná cesta Pusté z dôvodu rekonštrukcie. Taktiež bude presunutá autobusová zástavka „Naháč obec“, ktorá sa nachádza na dolnom konci, k budove Obecného úradu.

detail oznamu

27.06.2019 14:38 - obecné oznamy 

Komerčný oznam - Zateplenie starých stropov fúkanými izoláciami

Viac informácií v priloženom letáku alebo na: https://tepore.sk/

detail oznamu

27.06.2019 10:27 - obecné oznamy 

Detská ambulancia v Dolnej Krupej - dovolenka

Oznamujeme občanom, že v detskej ambulancii v Dolnej Krupej sa v termíne od 1.7. do 12.7.2019 neordinuje. Zastupuje MUDr. Poláková v Špačinciach.

detail oznamu

25.06.2019 14:22 - obecné oznamy 

V stredu 26.6.2019 bude v čase od 7:00 do 12:00 Obecný úrad v Naháči zatvorený.

V stredu 26.6.2019 bude v čase od 7:00 do 12:00 Obecný úrad v Naháči zatvorený.

1 2 3 4 5 6