Zimné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Návrh VZN č. 1/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Naháč

07.06.2019 13:00 - úradná tabuľa 

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa: 7.6.2019

Dňom vyvesenia tohto návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, t.j. do 17.6.2019, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Na stiahnutie:

 175 kB Návrh VZN č. 1/2019

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa: 7.6.2019

Dňom vyvesenia tohto návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, t.j. do 17.6.2019, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Na stiahnutie:

 175 kB Návrh VZN č. 1/2019