Oznamy - detail

späť

Nárvh rozpočtu obce Naháč na rok 2018 a roky 2019 a 2020

04.04.2018 10:30 - Samospráva


Nárvh rozpočtu obce Naháč na rok 2018 a roky 2019 a 2020

Nárvh rozpočtu obce Naháč na rok 2018 a roky 2019 a 2020

V zmysle §6 ods.4 až 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladáme na pripomienkovanie návrh rozpočtu Obce Naháč na rok 2018 a roky 2019 a 2020.
Podľa §6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.

Z uvedeného vyplýva, že návrh rozpočtu, o ktorom má Obecné zastupiteľstvo v Naháči rokovať, obec zverejnila jeho vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu rozpočtu.

Pripomienky k návrhu rozpočtu môžu byť uplatnené :

v písomnej forme na adresu Obecného úradu

elektronicky na adresu e-mailovú adresu:  obec.nahac84@gmail.com

Pripomienkou môžu osoby navrhnúť zmenu a z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Ak však nie sú pripomienky adekvátne zdôvodnené, nemusí sa na ne prihliadať. Pripomienky k rozpočtu sa vyhodnocujú a vyhodnotenie uskutočňuje navrhovateľ rozpočtu. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom obecného zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr 3 dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu rozpočtu.


Zobraziť info o odoberaní oznamovZobraziť info o odoberaní oznamov

zavrieť oknozavrieť okno

NEWSLETTER

Vážený užívateľ,
pripravili sme pre Vás službu, zasielania oznamov elektronickou poštou.

Ak máte záujem o zasielanie oznamov zo stránky www.obecnahac.sk, vyplňte formulár svojou e-mailovou adresou. Po odoslaní Vám príde potvrdzujúci e-mail o aktivovaní služby odoberania oznamov.

Zasielanie oznamov možete zrušiť kliknutím na deaktivačnú linku, ktorá je súčasťou každého e-mailu, o zrušení budete informovaný správou. Službu si kedykoľvek možete obnoviť.